• 2014
  • Infrastruktura in promet
  • Rožnik

Tehnološki parki

Tehnološki park Ljubljana Brdo

Leto: 2014

Projekt od leta 2007 do leta 2014 obsega izgradnjo komunalne in prometne infrastrukture.
V letu 2007 je zgrajena odpadna in meteorna kanalizacija, vodovod, plin, javna razsvetljava ter nova cestna povezava Ceste na Brdo z navezavo na obstoječo Brdnikovo cesto z urejenimi T križišči s Cesto na Brdo in cesto Za opekarno. V okviru gradnje odpadne kanalizacije je zgrajeno začasno črpališče odpadnih voda ob cesti Za opekarno ter meteorna kanalizacija. Izvedena je ureditev zadrževalnika meteornih vod za območje Tehnološkega parka z ureditvijo desnega pritoka Glinščice, povečanjem prepusta pod PST in nadvišanjem desnega brega odvodnega jarka. V letu 2014 je izvedena dodatna ureditev desnega pritoka Glinščice za potrebe zadrževalnika ob Brdnikovi cesti skladno z zahtevami ARSO.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 3.061.319 €

Nakup depojev v Tehnološkem parku

Leto: 2013

Depoji v Tehnološkem parku za potrebe Mestnega muzeja Ljubljana.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 4.080.000 €

 

Rok vzpostavitve Tehnološkega parka Ljubljana, zastavljen pred volitvami 2006

Leto 2010
 

Stanje projekta vzpostavitve Tehnološkega parka Ljubljana

7. decembra 2007 - otvoritev Tehnološkega parka Ljubljana Brdo
 

Potek projekta vzpostavitve Tehnološkega parka Ljubljana

Odprtje Tehnološkega parka Ljubljana Brdo pomeni pomemben korak k razvoju ustreznega podpornega okolja za visoko tehnološko podjetništvo in s tem k gospodarskemu in tehnološkemu razvoju slovenske prestolnice.

Mestna občina Ljubljana je družbo Tehnološki park Ljubljana d.o.o. dvakrat dokapitalizirala z zemljišči in je sedaj njen skoraj 70 % lastnik, zgradila je potrebno komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, plinifikacija, javna razsvetljava ter štiripasovna cesta) na lokaciji Tehnološkega parka Ljubljana Brdo in sprejela Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. RS št. 130/03); skladno s 14. členom tega odloka podjetjem Tehnološkega parka Ljubljana v fazi inkubacijske dobe ni potrebno plačevati nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Podjetja - člani TPL pa imajo po tem Odloku 50% znižanje nadomestila za stavbno zemljišče.

Preverjajo se možnosti za podobne naložbe na področju Litostroja in Stanežič.

Karta MOL Ortofoto

Tehnološki park Ljubljana Brdo. Foto: Janez Kotar (vir: http://www.tp-lj.si/) 

Tehnološki park Ljubljana Brdo. Foto: Janez Kotar (vir: http://www.tp-lj.si/)

Tehnološki park Ljubljana Brdo. Foto: Janez Kotar (vir: http://www.tp-lj.si/)

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.