• 2015
  • Stanovanjska dejavnost
  • Polje

Stanovanjski objekti Polje III

Gradnja stanovanjske soseske

Leto: 2015

Projekt izgradnje stanovanjske soseske na lokaciji Polje III (PO – 218) s 148 stanovanjskimi enotami (92 najemnih stanovanj in 56 bivalnih enot) se nahaja v neposredni bližini že zgrajenih sosesk Polje I in Polje II.
10% od skupnega števila stanovanj je prilagojenih za bivanje oseb s posebnimi potrebami.

Za potrebe parkiranja je urejenih 124 parkirnih mest v naravno prezračevani podzemni garaži (16 od teh je namenjenih za gibalno ovirane osebe) in 89 parkirnih mest na dveh zunanjih parkiriščih, od katerih je 5 namenjenih za gibalno ovirane osebe in 22 za obiskovalce.
Skupna bruto tlorisna površina vseh stavb, brez upoštevanja garažnih površin, znaša po podatkih PZI projektne dokumentacije 9.650,16 m2, bruto površina garaže je 5.136,84 m². Skupna neto tlorisna površina vseh stavb je 8.052,20 m², neto tlorisna površina garaže pa 4.705,79 m².

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 13.120.145 €
V vrednost investicije (z upoštevanim DDV) so zajeti stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izdelave projektne dokumentacije, svetovalnega inženiringa z gradbenim nadzorom, varnostnega načrta in koordinacije varstva pri delu ter ostali stroški za izvedbo investicije (geotehnične raziskave tal, investicijska dokumentacija, varovanje gradbišča, vpis stavb v kataster stavb, pridobljena elektro in VO-KA soglasja, …)

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisal natečaj za pridobitev najbolj ustrezne prostorske in arhitekturne rešitve za gradnjo stanovanjskega kompleksa Polje III.

Namen natečaja, ki je bil objavljen 16.4.2012 z rokom oddaje do 15.6.2012, je bil:

  • pridobiti najustreznejšo arhitekturno rešitev,
  • zagotoviti primerne prostorske pogoje ob hkratni rešitvi ureditve zunanjih površin in mirujočega prometa ter
  • pridobiti izdelovalca projektne dokumentacije.

Razstava natečajnih elaboratov javnega, projektnega, odprtega, anonimnega, enostopenjskega arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za večstanovanjske stavbe z zunanjo ureditvijo Polje III je bila na ogled v Hiši arhitekture v Ljubljani od 18. spetembra 2011 do 2. oktobra 2012.

JSS MOL je z razpisanim natečajem pridobil najbolj ustrezno prostorsko in arhitekturno rešitev za gradnjo stanovanjskega kompleksa Polje III na zemljiščih, parc. št. 769, 770, 771, k.o. Kašelj (v enoti urejanja prostora EUP PO-218). Zemljišča ležijo na skrajnem vzhodnem delu mesta Ljubljane, v Polju, kjer so bile v zadnjih desetih letih v neposredni bližini zgrajene tri manjše stanovanjske soseske: soseska Rudis ob Zadobrovški cesti ter soseski JSS MOL POLJE I in POLJE II.

Na natečaj je pravočasno prispelo in bilo ocenjevano 36 elaboratov. Prvo nagrado je prejel elaborat avtorskega tima Bevk Perović arhitekti.

Pri delu je komisija lahko ugotovila, da gre za kompleksno in težko nalogo, tako da ima precej predlogov resne pomanjkljivosti. Pri gradnji stanovanj za neprofitni najem javnega sklada gre po eni strani za močno reguliran in togo določen program, po drugi strani pa za skrbno porabo javnih sredstev za določen namen in izpolnjevanje poslanstva. Gre tudi za gradnjo objektov, ki jih arhitektura lahko medsebojno poveže ali pa ločuje med seboj. Manevrskega prostora pri oblikovanju samih stanovanj je tako izredno malo, rešitve so si posledično po eni strani zelo podobne med seboj, po drugi strani pa prav zaradi tega vsaka drobna pomanjkljivost postane zelo očitna. Med odličnimi in povprečnimi rešitvami lahko odločajo finese.

Konkretno po mnenju komisije kakovost prispelih rešitev močno omejujejo posamezna določila planskega akta. Predvsem je problematična zahteva po dveh parkirnih mestih na stanovanje, ki je glede na dejstvo, da gre za neprofitna stanovanja na lokaciji, dobro opremljeni z družbeno infrastrukturo in v neposredni bližini avtobusne postaje z dobro frekvenco avtobusov, absolutno pretirana. Ta zahteva je bistveno vplivala na kakovost večine prispelih rešitev, posledično pa bo tudi podražila gradnjo in porabo javnih sredstev. Urbanistično rešitev tako močno zaznamuje prav uspešnost spopadanja z zahtevo po velikem številu parkirnih mest in očitno je, da bi bile rešitve, na čelu z nagrajenimi, lahko boljše s primernejšim številom parkirnih mest.

Natečajna komisija je ocenila, da je precej predlogov kakovostnih po posameznih kriterijih, razmeroma malo pa jih primerno odgovarja na vse izzive naloge. Odločitev za podelitev predvsem prve nagrade je bila tako razmeroma enostavna, saj večina elaboratov pri vsaj enem ključnem kriteriju močno odstopa od pričakovanj.

Karta MOL Ortofoto

Novozgrajena stanovanjska soseska Polje III. Foto: Nik Rovan.

Soseska s 148 stanovanjskimi enotami. Foto: Nik Rovan.

Za otroške dogodivščine. Foto: Nik Rovan.

Svetla in prijetna stanovanja čakajo nove stanovalce. Foto: Nik Rovan.

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.