• 2011
  • Stanovanjska dejavnost
  • Polje

Stanovanjski objekti Polje II

Gradnja stanovanjske soseske

Leto: 2011

Projekt obsega novogradnjo 183 stanovanj.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 18.051.518 €
V navedeno vrednost novozgrajene soseske je všteta vrednost zemljišča in komunalne opremljenosti zemljišča, ki se nanaša tudi na stanovanjski del, kar znese 1.297,56 €/m2 neto tlorisne površine. V vrednost je vključen DDV.

Stanje projekta  

25. november 2011 - otvoritev stanovanjske soseske Polje II

Sosesko sestavljajo: 6 večstanovanjskih stavb (z oznako A, B, C, D, E in F), trije poslovni prostori v pritličju objekta A ob Zadobrovški, vrtec in enoetažna parkirna garaža, locirana v kleti, pod delom zemljišča. Pri izgradnji nove soseske je bilo upoštevano načelo energetske varčnosti, tako je v sklopu nje zgrajena tudi sončna elektrarna, ki bo proizvajala električno energijo. Oddana elektrika pričakujemo, da bo pokrivala stroške skupne rabe elektrike. Vgrajeni sončni zbiralniki bodo omogočali delno ogrevanje sanitarne tople vode.
 

Opis projekta

Na lokaciji Polje II, med Zadobrovško cesto in cesto Polje v Ljubljani je Javni stanovanjski sklad MOL s sofinanciranjem stanovanjskega dela investicije s strani Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada (1.300.000,00 €), v septembru 2011 zaključil izgradnjo stanovanjsko poslovne soseske.

Stanovanjske stavbe v soseski imajo etažnost K + P + 3. V stavbah je 183 neprofitnih najemnih stanovanj, od tega jih je 18 prilagojenih za gibalno ovirane osebe. Na podlagi soinvestitorske in prodajne pogodbe med SSRS in JSS MOL je 11 stanovanj v soseski s pripadajočimi parkirnimi mesti v garaži last Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada.
V pritličju stavbe A je javni poslovni program, ki ga sestavljajo 3 poslovni prostori; ob stavbi A je vrtec, ki ga je v celoti sofinancirala Mestna občina Ljubljana.
V enoetažni garaži, locirani v kleti pod stavbami A, B in C, je zgrajenih 185 parkirnih mest (od tega 18 za osebe vezane na uporabo invalidskega vozička), še dodatnih 92 parkirnih mest pa je zagotovljenih na nivoju terena.

Projektno dokumentacijo za stanovanjsko poslovno sosesko Polje II je izdelala družba Bevk Perović arhitekti d.o.o., odgovorni vodja projekta je arhitekt Matija Bevk, u.d.i.a. Družba je kandidirala na javnem razpisu z natečajem, objavljenem v juliju 2005 in bila kot najugodnejši ponudnik za izdelavo projektne dokumentacije izbrana v juliju 2006, ko je bil celotni postopek tudi zaključen.

Po pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju je bil v skladu z zakonom o javnih naročilih izveden postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Najugodnejši ponudnik, družba Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., je bil izbran v septembru 2009, pogodba z njim pa sklenjena v oktobru 2009. Pogodbena vrednost del je znašala 11.400.000,00 €.
Zaradi ugotovitve, da izvajalec družba GPG d.d. ne bo mogla dokončati del, ki jih je prevzela s sklenjeno gradbeno pogodbo, je investitor JSS MOL dne 18.2.2011 odstopil od pogodbe z izvajalcem in za nadaljevanje ter dokončanje del v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju izbral izvajalca opravil izvedbenega inženiringa in več novih izvajalcev, ki so po pogodbah prevzeli posamezne sklope del.

Skupna bruto tlorisna površina vseh stavb znaša 16.949,72 m2, skupna neto tlorisna površina stavb pa 13.911,66 m2, od tega je 13.708,10 m2 stanovanjskega dela in 203,76 m2 poslovnih površin.
Neto tlorisna površina vrtca znaša 297,34 m2.
Garaža predstavlja 5.502,96 m2 bruto in 4837,20 m2 neto tlorisne površine.

Vrednost stanovanjsko-poslovne soseske, v kateri so zajeti stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih del (katerih vrednost še ni končno obračunana), izdelava projektne dokumentacije, svetovalni inženiring z gradbenim nadzorom, izvedbeni inženiring in vodenje gradbišča, koordinacija varstva pri delu ter drugi stroški (prestavitev telefonske kabelske kanalizacije, geotehnične raziskave tal, revizija PD, izdelava analize za energetsko ekološko optimizacijo, pridobljena investicijska dokumentacija, pridobljena elektro in VO-KA soglasja, plačan komunalni prispevek za poslovni del, izdelava parcelacij in cenitev zemljišč znaša 14.286.276,57 € (1.026,93 €/m2 neto tlorisne površine brez upoštevanja garažnih površin).

Skupaj z vrednostjo zemljišča in komunalne opremljenosti zemljišča, ki se nanaša tudi na stanovanjski del, znaša vrednost novozgrajene soseske 18.051.518,13 € (1.297,56 €/m2 neto tlorisne površine).
 

Potek projekta

September 2011

Zaključek izgradnje stanovanjske poslovne soseske. Tehnični pregled soseske je bil opravljen dne 29.9.2011, uporabno dovoljenje je Upravna enota Ljubljana Izpostava Moste-Polje izdala investitorju dne 16.11.2011.

April 2011

Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pri gradnji soseske Polje II smo 18. 2. 2011 odstopili od gradbene pogodbe z GPG d.d. in unovčili bančno garancijo za dobro izvedbo. Dne 28. 2. 2011 smo začeli s primopredajo gradbišča in fizičnim varovanjem območja.
V sodelovanju z izvedbenim inženiringom sklepamo neposredne pogodbe s podizvajalci.
Predvidevamo, da bomo s temi ukrepi objekte dokončali jeseni 2011, torej z le nekaj mesečno zamudo, kot je bilo predvideno s terminskim planom.
 

Julij 2010

V stanovanjsko poslovni soseski je predvideno 183 najemnih neprofitnih stanovanj in poslovne enote ter enota vrtca ob Zadobrovški. Stanovanjske stavbe bodo energetsko varčne. Načrtovana je tudi sončna elektrarna, ki bo proizvajala električno energijo in pokrila stroške za skupno rabo.

Investicijo smo načrtovali izpeljati v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije tako, da bi bil vsak lastnik polovice stanovanj, vendar Stanovanjskemu skladu RS v državnem proračunu niso bila zagotovljena potrebna sredstva. Izgradnjo poslovnega dela investicije bo v celoti financiral investitor JSS MOL, vrtca pa MOL.

Gradnja, ki se je začela jeseni leta 2009, se bo zaključila sredi leta 2011.

13. oktober 2009

Jožka Hegler, direktorica JSS MOL, in Boris Dolamič, direktor Gradbenega podjetja Grosuplje, d.d., sta podpisala pogodbo o gradnji stanovanjske soseske Polje II v Ljubljani.
 

Karta MOL Ortofoto


Novozgrajena stanovanjska soseska Polje II, november 2011. Vir: JSS MOL


Novozgrajena stanovanjska soseska Polje II, november 2011. Vir: JSS MOL


Novozgrajena stanovanjska soseska Polje II, november 2011. Vir: JSS MOL

 
Gradnja stanovanjskih objektov Polje II., 26. marec 2011. Vir: JSS MOL


Gradnja stanovanjskih objektov Polje II. Vir: Arhiv JSS MOL


Gradnja stanovanjskih objektov Polje II. Vir: Arhiv JSS MOL 


Gradnja stanovanjskih objektov Polje II. Vir: Arhiv JSS MOL 

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.