• 2009
  • Stanovanjska dejavnost
  • Jarše

Stanovanjski objekt F3 v Zeleni jami

Leto: 2009

Projekt obsega novogradnjo 126 stanovanj v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 15.798.455 €

Stanje projekta

14. julij 2009 – otvoritev soseske s 126 stanovanji v Zeleni jami
 

Opis projekta

Na lokaciji Zelena jama, funkcionalna enota F3, v Ljubljani je JSS MOL v maju 2009, v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom RS in sredstvi posojila Stanovanjskega sklada RS (v višini 4.084.383 €), zaključil izgradnjo stanovanjsko poslovne soseske s tremi stavbami - A3, B1 in V1. Zemljišče, na katerem je zgrajena soseska, je prešlo v last Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana na podlagi Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja JSS MOL, ki ga je Mestni svet MOL sprejel v maju 2005 (tržna vrednost zemljišča po izdelani cenitvi na dan 8.4.2005 je znašala 1.466.281,00 €).

Podatki o investiciji

Stanovanjsko sosesko sestavljajo tri stavbe, in sicer stanovanjsko poslovna stavba A3, z etažnostjo P + 5N + 2T, stanovanjsko poslovna stavba B1, z etažnostjo P + 3N + 2T in stavba V1- stanovanjska vila, z etažnostjo P + 3N + 2T. Investitorja JSS MOL in SSRS sta v novozgrajenih stavbah pridobila 126 neprofitnih najemnih stanovanj (v lastniškem deležu 50 : 50) in 7 poslovnih prostorov (v pritličju stavb A3 in B1), katerih lastnik je JSS MOL. Od skupnega števila stanovanj je 10 stanovanj prilagojenih za gibalno ovirane osebe. V treh kletnih etažah je predvideno skupaj 257 parkirnih mest, od tega 25 za gibalno ovirane osebe.

Skupna neto tlorisna površina vseh treh stavb (brez upoštevanja garaže) znaša 14.344 m2, od tega je 10.983 m2 stanovanjskih površin (stanovanja, shrambe, balkoni, lože…), 580 m2 poslovnih površin, 2.781 m2 pa odpade na tehnične in komunikacijske površine (skupna raba) v stanovanjsko-poslovnem delu. Neto tlorisna površina garaže znaša 3.242 m2, skupaj s površinami, namenjenimi skupni rabi (dovozne rampe in stopnišča), pa 7.940 m2.

Projektno dokumentacijo za stanovanjsko poslovno sosesko Zelena jama – F3 je izdelalo podjetje Linear d.o.o., v sodelovanju s podjetjem Siplan inženiring d.o.o.. Družbi sta kandidirali na javnem razpisu z natečajem, objavljenem v septembru 2003, s predložitvijo skupne ponudbe in bili izbrani kot najugodnejši skupni ponudnik v avgustu 2004, z zaključkom postopka. Projektantska pogodba je bila sklenjena v septembru 2004.

Avtorja arhitekture sta arhitekta Ricardo Tomšič, u.d.i.a in Dušan Kajzer, u.d.i.a.. Soavtorici sta: Vojka Štrukelj, u.d.i.a. in Silva Kajzer, u.d.i.a.

Končna pogodbena vrednost projektantskih del je znašala 485.722 €.

Svetovalni inženiring v fazi priprave izgradnje stanovanjsko poslovnih objektov, s komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo zemljišča do pridobitve gradbenega dovoljenja, vključno s sodelovanjem pri izvedbi arhitekturnega natečaja, je izvajala družba Arch invest , d.o.o.. Vrednost pogodbenih del je znašala 204.498,40 €. Upravna enota Ljubljana Izpostava Moste-Polje je investitorju JSS MOL za rušitev obstoječih objektov na predmetnem zemljišču in izgradnjo stanovanjsko poslovnih objektov z izvedbo hišnih priključkov, z zunanjo in prometno ureditvijo izdala gradbeno dovoljenje v mesecu juliju 2006. Pravnomočno je postalo sredi avgusta 2006.

Po pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju je bil v skladu z zakonom o javnih naročilih izveden postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Najugodnejši ponudnik, družba SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., je bila izbrana v januarju 2007 in pogodba z njo sklenjena v februarju 2007. Skupna vrednost vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih (GOI) del za izgradnjo stanovanjsko – poslovne soseske znaša 11.542.661 € (ca 804 €/m2 neto tlorisne površine).

Za svetovalni inženiring po pridobljenem gradbenem dovoljenju in gradbeni nadzor nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je bila z javnim razpisom v januarju 2006 izbrana družba DDC svetovanje inženiring, d.o.o. Končna pogodbena vrednost za ta dela je znašala 129.574 €.

Koordinacijo za varnost in zdravje pri delu je izvajala družba Lero Lešnjak varstvo pri delu d.o.o. Pogodbena vrednost je znašala 6.720 €.

Vrednost komunalno opremljenega zemljišča, na katerem je zgrajena soseska, znaša 2.704.655,00 €. Pri tem znaša vrednost zemljišča 1.466.281,00 €, skupno odmerjeni komunalni prispevek pa v skladu z odločbo o plačilu le tega 1.238.374,00 €. Komunalnega prispevka v višini 1.164.072,00 €, ki se nanaša na izgradnjo neprofitnih stanovanj, je investitor v skladu z odločbo oproščen. Prispevek, odmerjen za izgradnjo poslovnih prostorov, ki znaša 74.302,00 €, pa je investitor v skladu z odločbo o plačilu dolžan poravnati.

Skupna vrednost stanovanjsko-poslovne soseske, v kateri so zajeti stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izdelava projektne dokumentacije, svetovalni inženiring z gradbenim nadzorom, koordinacija varstva pri delu ter drugi stroški (geološka raziskava tal, revizija PD, soglasja, plačan komunalni prispevek, izdelava parcelacije ...) z vrednostjo komunalno opremljenega zemljišča je na osnovi končnega obračuna 15.798.455 €.

Dodelitev stanovanj

Stanovanja v Zeleni jami so dodeljena predvsem upravičencem na podlagi 12. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, nekaj stanovanj pa je namenjenih za zamenjave najemnikom, ki bivajo v neprimernih stanovanjih.

Karta MOL Ortofoto

Neprofitna stanovanja v Zeleni jami. Foto: Miha Fras

Neprofitna stanovanja v Zeleni jami. Foto: Miha Fras 

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.