• 2010
  • Stanovanjska dejavnost
  • Šiška

Stanovanja v soseski Celovški dvori v Šiški

Leto: 2010

Projekt obsega nakup 419 stanovanj. Nakup 75 stanovanj sofinancira Stanovanjski sklad RS. Spodaj navedena vrednost je z DDV.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 48.590.165 €

Stanje projekta

Vsa stanovanja v Celovških dvorih so oddana. Na podlagi 13. javnega razpisa so rešeni vsi upravičenci do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem.
 

Potek projekta 

April 2011

V najem smo oddali 308 stanovanj. Na podlagi 13. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je nerešenih še 33 upravičencev, med njimi je 30 samskih oseb, za katere bomo zagotovili primerna stanovanja z zamenjavami stanovanj obstoječim najemnikom ali s prenovo stanovanj, ki se izpraznijo iz različnih razlogov.  

30. december 2010

Z delno kompenzacijo pogodbene kazni za zamudo pri predaji stanovanj smo pridobili 7 stanovanj, tako da so SSRS (75 stanovanj), MOL (119 + 4) in JSS MOL (225 + 3) lastniki skupaj 426 stanovanj.

Več kot polovico neprofitnih stanovanj – 228 smo predali najemnikom. 

Predvidevamo, da bomo v januarju 2011 predali v najem vsa stanovanja, ki so glede na kvadraturo primerna za oddajo v najem upravičencem, ki so uspeli na 13. javnem razpisu, razen za samske osebe, za katere glede na določila pravilnika v Celovških dvorih niso ustrezni površinski normativi. Za samske osebe bomo zagotavljali primerna stanovanja z zamenjavami stanovanj obstoječim najemnikom ali s prenovo stanovanj, ki se izpraznijo iz različnih razlogov.

29. oktober 2010

V začetku oktobra smo pričeli z vseljevanjem najemnikov v neprofitna stanovanja najprej v lameli 6 - 124 stanovanj na Rakuševi 4, 6, 8, in bomo nadaljevali z vseljevanjem v stanovanja tudi v ostalih lamelah, v katerih smo lastniki JSS MOL, MOL in Stanovanjski sklad RS.

18. avgust 2010

Izdano je uporabno dovoljenje za Celovške dvore. V teku so postopki za vselitev najemnikov. Tako so izpolnjeni pogoji, da kupci stanovanj Mestna občina Ljubljana, republiški in mestni stanovanjski sklad začnemo s kakovostnim pregledom stanovanj (naša strokovna služba je že opravila kakovostni predpregled stanovanj, tako da je seznanjena z njihovim stanjem) in prevzemom 419 stanovanj.

Stanovanja bomo, tako kot jih bomo prevzemali, tudi sukcesivno oddajali v najem upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem na podlagi že končanih 12. in 13. javnega razpisa.

Karta MOL Ortofoto


Celovški dvori, 23.11.2009. Vir: Arhiv JSS MOL


Celovški dvori, 23.11.2009. Vir: Arhiv JSS MOL


Celovški dvori, 23.11.2009. Vir: Arhiv JSS MOL

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.