• 2017
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Slovenska cesta

Arkade

Leto: 2017

Projekt obsega rekonstrukcijo in obnovo arkad na šestih objektih ob Slovenski cesti med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Rekonstruirani so bili tlaki in obloge na stebrih, očiščeni so bili grafiti in zamenjana ter enotno urejena razsvetljava.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 659.409 €
Navedena vrednost je pogodbena vrednost brez DDV.

Preureditev osrednjega dela ceste v cono omejene hitrosti

Leto: 2016

S prenovo osrednjega dela Slovenske ceste, med Šubičevo in Gosposvetsko cesto v cono omejene hitrosti (30 km/h), se do nedavnega še tranzitni koridor spreminja v enega izmed osrednjih javnih prostorov prestolnice.
Umik osebnega motornega prometa je omogočil razširitev programov in oblikovanje prostora z lastnim značajem, a z ohranitvijo avtobusnega prometa in dostave, delno ohranja tudi zgodovinski značaj prometnice, ki napaja mestno središče.


Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 3.122.957 €
Pogodbena vrednost rekonstrukcije osrednjega dela Slovenske ceste od Gosposvetske ceste do Šubičeve ulice znaša 3.122.957,42 EUR (delež MOL 2.768.576,93 EUR, delež VO-KA 422.675,20 EUR brez DDV – osnovna pogodba v vrednosti 354.380,49 EUR brez DDV in aneks za podaljšanje pogodbenega roka ter opredelitev dodatnih del v višini 68.294,71 EUR brez DDV).

Spremenjen prometni režim južnega dela

Leto: 2016

Odsek med Šubičevo in Aškerčevo cesto je ob spremenjenem prometnem režimu urejen kot tri-pasovna cesta z obojestranskimi kolesarskimi stezami in hodniki za pešce.
Na to območje je umeščen dodaten vozni pas v smeri sever - jug, ki je namenjen samo vozilom LPP. Z dodatnim voznim pasom je omogočeno nemoteno zaustavljanje avtobusov na postajališču, kar bo posledično pripomoglo k večji pretočnost vozil LPP ter hitrejšemu praznenju motornega prometa iz območja ožjega centra Ljubljane. Z ukinitvijo enega prometnega pasu (v smeri jug - sever) so pridobljene dodatne površine za pešce in kolesarje.
Urejena je kontinuirana kolesarska steza v obe smeri v širini 1,50 m. Na območju Šumija so v koritih zasajena drevesa.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 2.619.369 €
Delež JP VO-KA za komunalno infrastrukturo znaša 1.262.577,46 z DDV, delež MOL 610.320,35 z DDV. Znesek arheoloških izkopavanj je 746.471,03 EUR brez DDV. Vrednost celotnega projekta je 2.619.368,84 EUR.

Uvedba novega prometnega režima

Leto: 2013

Projekt obsega uvedbo novega prometnega režima.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 107.425 €

Osrednji del

S prenovo osrednjega dela Slovenske ceste, med Šubičevo in Gosposvetsko cesto, se do nedavnega še tranzitni koridor spreminja v enega izmed osrednjih javnih prostorov prestolnice. Umik osebnega motornega prometa je omogočil razširitev programov in oblikovanje prostora z lastnim značajem, a z ohranitvijo avtobusnega prometa in dostave, delno ohranja tudi zgodovinski značaj prometnice, ki napaja mestno središče.

Med glavnimi elementi nove ureditve Slovenske ceste je drevored, ki je zasajen po vzhodnem pasu območja. Sklenjen drevored 63 dreves vrste Mali jesen povezuje danes raznoliko arhitekturno podobo ulice in ji dodaja zeleni pečat, s čimer novo urejen prostor pridobiva edinstveno in v vsakem pogledu prepoznavno identiteto. Urejena je tudi dodatna osvetljava pridobljenih površin.

Po novi ureditvi imajo avtobusi javnega potniškega prometa prednost na osrednji površini, ki je izvedena v betonu, v širini 7 metrov, ta pa je namenjena tudi za dostavo in dostop stanovalcev na območju, gostov hotela Slon in vozil Pošte Slovenije. Avtobusna postajališča so urejena na novo, s peroni in novimi nadstrešnicami, dvignjenimi nad nivo vozišča. Pred hotelom Slon je predvidena ureditev odložišča za obiskovalce hotela.

Površine na vzhodni in zahodni strani območja so tlakovane in so prednostno namenjene pešcem ter kolesarjem. Za dodatno zagotavljanje varnosti so površine namenjene kolesarjem ločene z   višinsko razliko tlakov (2,5 centimetra).

Glavno prehajanje pešcev je zagotovljeno v liniji promenade Čopova–Cankarjeva cesta ter na Šubičevi ulici in Gosposvetski cesti. Na prenovljenem območju so tudi taktilne oznake za slepe in slabovidne, ki vodijo do glavnih prestopnih točk. Robniki so na prehodu z največjo gostoto pešcev med Čopovo in Cankarjevo cesto izravnani. Prehod pri stiku s Čopovo ulico je opremljen s talnimi svetlobnimi napravami kot dodatno opozorilo za vse udeležence v prometu.

Severni del

Na odseku od Gosposvetske do Trdinove ulice je novo urejen pločnik in kolesarska steza. Avtobusno postajališče z Bavarskega dvora je prestavljeno bližje mestnemu jedru.

Karta MOL Ortofoto

Osrednji del Slovenske ceste po prenovi. Foto: Nataša Ramovš Žebovec.

Novo urejen prostor in nova prometna ureditev. Foto: Nataša Ramovš Žebovec.

Slovenska cesta po prenovi. Foto: Nataša Ramovš Žebovec.

Kolesarska stojala dopolnjujejo novo urbano opremo. Foto: Nataša Ramovš Žebovec.

Območje, kjer se ljudje srečujemo, nakupujemo, posedamo ali se le sprehajamo – in se počutimo prijetno. Foto: Nik Rovan.

Prenovljen južni del Slovenske ceste z novo urejeno kolesarsko površino ter koriti z drevjem. Foto: Nataša Ramovš Žebovec

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2019 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.