• 2008
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Plečnikova pot okoli Ljubljanskega gradu

Leto: 2008

Projekt obsega ureditev mostovža, ureditev pešpoti okoli gradu s kanalizacijo in vgraditev cevne kanalizacije za osnovni elektro razvod. Vrednost vseh treh investicijskih del z upoštevanjem DDV znaša 259.461,74 EUR.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 259.462 €

Stanje projekta

Oktober 2008 - obnovljena Plečnikova pot na Ljubljanski grad in urejeno grajsko pobočje

Mestna občina Ljubljana je v okviru delne ureditve okolice Ljubljanskega gradu obnovila v 2. svetovni vojni porušeno Plečnikovo pot, ki poteka okoli Ljubljanskega gradu.

Tako so bili po načrtih Arhitekturnega biroja Ambient izvedeni trije projekti, in sicer: ureditev mostovža na obstoječih armirano betonskih stebrih prvotnega Plečnikovega mostovža, ureditev pešpoti okoli gradu s kanalizacijo in vgraditev cevne kanalizacije za osnovni elektro razvod okoli gradu.

Na vzhodnem in severnem delu je pot v celoti obnovljena. Na zunanjem robu je utrjena z apnenčastimi kamni iz Podpečana, ki so bili najdeni v sklopu nasutij in ruševin gradu in izvirajo iz časa Emone. Na notranji strani peščene poti pa je trava, utrjena s plastično travno mrežo, zaradi lažje dostopnosti in izvajanja vzdrževalnih del. Strmi del poti, ki je predstavljal zaključek poti Mačja steza in Za ograjami, smo odstranili in nadomestili s ponovno postavitvijo mostovža na obstoječih Plečnikovih stebrih. Ta poseg bo omogočil nadaljevanje arheoloških izkopavanj na Bastiji in prezentacijo Bastije pod razglednim stolpom. Na območju Bastije pot še ni dokončno urejena; s temi deli bomo zaključili po koncu arheoloških raziskav.

V celotnem poteku obhodne poti ob zunanji fasadi gradu smo vgradili kanalizacijo za javno razsvetljavo, vključno z rezervnimi cevmi in cevjo za šibki tok. Jaški kabelske kanalizacije so nameščeni v bližini predvidenih sklopov reflektorske osvetlitve. Kabelska kanalizacija bo omogočila odstranitev obstoječih vidnih kabelskih napeljav in namestitev novih napeljav v podzemne kanalizacijske cevi.

Mestna občina Ljubljana je sredstva za obnovo Plečnikove poti na Ljubljanski grad pridobila na razpisu Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občin ter skladno s Pravilnikom o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin.

MOL in SVLR sta pogodbo o sofinanciranju projektov podpisali 20. avgusta 2008, z deli smo začeli takoj po podpisu pogodbe z izvajalci 19. septembra in končali 15. oktobra 2008.

Vrednost vseh treh investicijskih del z upoštevanjem DDV znaša 259.461,74 EUR. SVRL bo te aktivnosti sofinancirala v višini 202.613,00 EUR, občinski proračun MOL pa pokriva razliko v višini 56.848,74 EUR.

Karta MOL Ortofoto
Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.