• 2011
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Parkirna hiša pod Kongresnim trgom

Leto: 2011

Garažna hiša Kongresni trg obsega: izgradnjo objekta garažne hiše z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. Izvedba projekta vključuje tudi arheološke raziskave na celotnem območju in ureditev parka in ploščadi po zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine (spomenik državnega pomena – Plečnikova dediščina). Parkirna hiša Kongresni trg obsega 720 parkirnih mest v petih podzemnih etažah.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 19.683.279 €
Vrednost je z DDV.
Projekt sta sofinancirala tudi JP VO-KA in JP Energetika.

 

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

Leto 2010
 

Stanje projekta 

1. julij 2011

Garažna hiša s 720 parkirnimi mesti je sprejela prve uporabnike.

24. junij 2011 - uradna otvoritev Kongresnega trga

Kongresni trg je uradno odprla državna proslava ob 20. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije, ki je potekala na predvečer dneva državnosti.

 

Podrobnejši opis projekta

V celoti prenovljeno območje obsega reprezentančno ploščad trga, park Zvezda, ki je prostor oddiha in potezo dela Gosposke ter Šubičeve ulice od Kazine do Filharmonije, ki je prostor družabnosti.

Ploščad
Izpraznjena ploščad v obliki preproge, položene med edinstveno pročelje Uršulinske cerkve na eni in stavbo Filharmonije na drugi strani, kot jo je zasnoval arhitekt Jože Plečnik, bo povrnila mestu najlepšo veduto. S svojo velikostjo in praznino bo spet dala mestu prestolnični značaj. Prav ta praznina, bo v svoji prvotni celovitosti v prihodnje branila trg pred različnimi novimi domislicami o dodatni urbani opremi in drugih trajnih ureditvah, ki bi zmotile prizor monumentalnega trga s krono Gradu v ozadju. Tako bo vsaka množična prireditev prinesla in tudi odnesla svoje provizorije in instalacije.

Park
Svetle peščene poti obujajo spomin na nekdanji pravi park, kjer prevladujejo naravne prvine. Med zahtevno gradnjo garažne hiše smo si prizadevali ohraniti obstoječe platane, kljub pomislekom strokovnjakov, ki so predlagali, da bi bilo bolje odrasla drevesa v celoti nadomestiti z novimi.

Dve robni ulici
Obe robni ulici imata posebno razsvetljavo, bolj igrivo razsvetljavo, ki se sklada z bolj drobnim merilom tega prostora, namenjenega družabnemu življenju in prehajanju pešcev in kolesarjev mimo trga. Z dodatno razsvetljavo osvetljujemo tudi bolj anonimne fasade okoljskih hiš, ki so bile do zdaj ponoči v temi. Nova instalacija v obliki girland, je diskretna in ima značaj začasne ureditve.

Arheološke izkopanine na Kongresnem trgu
Pred začetkom gradbenih del so na celotnem Kongresnem trgu potekale obsežne in podrobne arheološke raziskave. Po končani prenovi bodo na ogled postavljene naslednje izkopanine:

• v prehodu med Bukvarno in Plečnikovim prehodom bo in situ razstavljen ostanek Rimske ceste;
• v vhodu 3 pri Filharmoniji bo in situ razstavljen rimski vodnjak;
• v vitrinah v prehodu med Bukvarno in Plečnikovim prehodom bodo razstavljene arheološke izkopanine;
• na Gosposki ulici pri Univerzi bo v tlaku prezentiran del srednjeveškega obzidja Vicedomskih mestnih vrat.

Arheološke najdbe so od 18. junija 2011 razstavljene tudi v zakladnici Muzeja in galerij mesta Ljubljana, na Gosposki ulici 15.

 

Potek projekta

Marec 2011

V postopku potrjevanja in podpisovanja je aneks za podaljšanje pogodbenega roka oziroma dokončanja gradnje parkirne hiše Kongresni trg.  Zaključek del je predviden za 10. 6. 2011, kar pomeni rok pridobitve uporabnega dovoljenja. 

Januar 2011

Dela na gradnji PH Kongresni trg se nadaljujejo. Dela se izvajajo na betoniranju 4 in 5 kleti. Na zahodnem delu so dela na 4 kleti zaključena. Paralelno potekajo obrtniško montažna dela na razsvetljavi, strojnih inštalacijah. Vhod v PH kongresni trg se izvaja, kljub arheološkim najdbam ob vhodu. Odprtje  Slovenske ceste in peš prehoda med Slovensko cesto in Wolfovo ulico se predvideva februarja 2011. Vzporedno z gradnjo PH Kongresni trg potekajo tudi dela na objektu Kazine, ki jih financira Inštitut novejše zgodovine.

December 2010

Gradnja garažne hiše se nadaljuje v skladu s terminskim planom. Izvajajo se dela na izkopih in betoniranju podzemnih etaž garaže. Pogodbeni rok za dokončanje PH Kongresni trg je marec 2011. V proučevanju je zahtevek izvajalca za podaljšanje roka, za katerega smo zahtevali, da ga dodatno utemelji.

3. oktober 2010 - Dan odprtih vrat

Okoli tisoč Ljubljančank in Ljubljančanov ter drugih obiskovalcev prestolnice, ki jih zanima napredovanje gradnje podzemne garažne hiše v središču mesta, so si le-to ogledali ob dnevu odprtih vrat v nedeljo, 3. oktobra 2010, med 11. in 14. uro.

Otvoritev garažne hiše bo marca 2011. V garažni hiši bo 720 parkirnih mest v petih podzemnih etažah, od katerih bo okoli 330 parkirnih mest v dveh etažah namenjenih bližnjim stanovalcem (50€ mesečno), ostalo pa obiskovalcem mestnega središča (1€ na uro).

Avgust 2010

Dela potekajo, projekt se izvaja skladno s predvidenimi roki. Ovira je izvozna cesta, gradnjo katere pogojuje nov prostorski načrt, ki je že bil sprejet 5. julija 2010 na seji Mestnega sveta MOL, vendar žal še ni veljaven, saj želijo neodgovorni posamezniki omenjeni dokument preveriti na referendumu.

Januar 2010

Zaradi prestavitve komunalnih vodov in končne ureditve površin po izvedbi krovne plošče garažne hiše bo od 25. januarja 2010 pa do izgradnje garažne hiše na Kongresnem trgu popolna zapora za promet. Več

Oktober 2009

Mestni svetniki so sprejeli spremembe prostorskoureditvenih pogojev (PUP), po katerem bo uvozno-izvozna rampa v podzemno garažno hišo stala pri Kazini. MOL je trenutno v pridobivanju dopolnitve gradbenega dovoljenja. Zaradi dopolnitve gradbenega dovoljenja ne bo prišlo do časovnega zamika, saj se bo uvoz-izvoz izvajal v zadnji gradbeni fazi.  

Avgust 2009

17.8.2009 - pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za ureditev Kongresnega trga, ki obsega gradnjo podzemne garažne hiše, zunanjo ureditev ploščadi novega Kongresnega trga ter prometno in komunalno – energetsko ureditev za potrebe garažne hiše in Kongresnega trga. Dela potekajo, projekt se izvaja skladno s predvidenimi roki.

Junij 2009

Družba Gradis skupina G, d.d., je bila s ponudbo v višini 17.700.000,00 evrov z DDV izbrana za izvajalca gradnje garažne hiše pod Kongresnim trgom. Gradnja je v teku.

April 2009

8.4.2009 - javno odpiranje ponudb za izbiro izvajalca izgradnje podzemne garažne hiše ter ureditve ploščadi Kongresnega trga in parka Zvezda. Trenutno poteka postopek analiziranja ponudb.

Marec 2009

Oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravni enoti. Glede na vse pogoje, ki morajo biti pri izdaji dovoljenja zagotovljeni, predvidevamo pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo garažne hiše v začetku junija.

Januar 2009

Zaprtje dela Kongresnega trga zaradi arheoloških izkopavanj. Pred celotnim posegom, gradnje klasične garažne hiše pod Kongresnim trgom in ureditve Kongresnega trga ter parka Zvezda, je potrebno izvesti arheološke raziskave na celotnem območju, ki je predvideno za gradnjo.

Tako so se 9. januarja 2009 začela pripravljalna dela za arheološke raziskave na V delu Kongresnega trga, od Gosposke ulice, med stavbo Univerze v Ljubljani in robom parka Zvezda, do Vegove ulice.

V pripravljalnih delih se izvede odkop tlaka, sledi pa I. faza arheoloških raziskav, ki na tem delu poteka le do globine 1m in ne potrebujemo same zaščite gradbene jame. Zavarovanje gradbene jame je namreč po Zakonu o varstvu pri delu obvezno, ko se koplje v teren od 1m dalje. To bo prišlo v poštev pri arheoloških raziskavah na ostalem območju, ko bodo raziskovali v globljih plasteh in ob samem začetku gradnje.

Celotna projektna dokumentacija za garažno hišo pod Kongresnim trgom je pripravljena do faze PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja).

PGD za izgradnjo garažne hiše je izdelalo podjetje IZTR d.o.o., PGD za prestavitev komunalnih vodov na območju Kongresnega trga (le-to je potrebno izvesti pred začetkom gradnje) je izdelalo podjetje LUZ, d.d., PGD zunanje ureditve Trga in parka Zvezda pa je izdelalo podjetje Panprostor, d.o.o.. Arheološka raziskovanja izvaja ustanova Muzej in galerije mesta Ljubljane (nekdanji Mestni muzej Ljubljana).

Pred izgradnjo garažne hiše je potrebno izvesti gradbeni poseg prestavitve komunalnih vodov na območju Kongresnega trga. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za I. fazo, ki vsebuje prestavitev komunalnih vodov in zaščito gradbene jame, smo na Upravno enoto oddali dne 17. 12. 2008. Gradbeno dovoljenje pričakujemo januarja 2009.

Karta MOL Ortofoto

Prenovljeni Kongresni trg, 23. junij 2011. Foto: Miha Fras

Prenovljeni Kongresni trg, 23. junij 2011. Foto: Miha Fras

Prenovljeni Kongresni trg, 23. junij 2011. Foto: Miha Fras

Prenovljeni Kongresni trg, 23. junij 2011. Foto: Miha Fras

Dan odprtih vrat, 3. oktober 20101. Foto: Miha Fras

Dan odprtih vrat, 3. oktober 20101. Foto: Miha Fra>

Dan odprtih vrat, 3. oktober 20101. Foto: Miha Fras

Dan odprtih vrat, 3. oktober 20101. Foto: Miha Fras

Kongresni trg, 1. oktober 2010. Foto: Nataša Ramovš

Kongresni trg, 1. oktober 2010. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.