• 2011
  • Infrastruktura in promet
  • Center, Trnovo, Rudnik

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Širše območje Špice

Ureditev širšega bmočja Špice, 1. faza

Leto: 2011

Na Špici smo do sedaj izvedli 1. fazo ureditve območja, ki je zajemala ureditev nabrežja Ljubljanice od Prulskega mostu do Špice, ureditev parka med Ljubljanico, Gruberjevim prekopom in ulico Prule ter ureditev brežine Gruberjevega kanala do brvi na Špici. Vrednost vseh del vključno z arheološkimi izkopavanji na tem območju je bila 2.750.000 EUR. Dela so se izvajala po projektu ATELIERarhitektov, ki je bil izbran kot variantna rešitev na natečaju iz leta 2004.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 2.750.000 €

Ljubljana za zeleno mobilnost - Ureditev brežin Gruberjevega kanala, 2. faza urejanja širšega območja Špice


Projekt Ljubljana za zeleno mobilnost - Ureditev brežin Gruberjevega kanala je v teku. Pristani v Gruberjevem kanalu bodo v obliki pontona, ki bo plaval na vodi in obsega 12 privezov za rečne ladje, dve vstopno izstopni mesti za rečne ladje in dva servisna priveza za gasilce in reševalce. Uredi se še servisni objekt za uporabnike privezov z manjšim skladiščnim prostorom in prostori za upravljavca pristanov, izvede se priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo, vzpostavi se razgledni pomol. Površina ob Gruberjevem prekopu bo tlakovana s porfirnimi kockami, brežine Gruberjevega prekopa pa bomo uredili kaskadno.

Status projekta: v delu
Vrednost projekta: 2.622.115 €

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

Maj 2014

Izdana je bila odločitev o izbiri izvajalca za ureditev Gruberjevega kanala, in sicer je bilo javno naročilo oddano ponudniku Makro 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, ki bo razpisana dela opravil za 2.622.114,95 EUR (brez DDV).
MOL se je prijavila na 8. poziv za sofinanciranje iz prioritete Razvoj regij, ki je bil objavljen 18. 4. 2014. Vloga je skladna z izvedbenim načrtom RRA LUR in specifičnimi zahtevam razpisa.
 

Potek projekta

Januar 2014

Izveden je bil postopek javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del za ureditev Gruberjevega kanala. Zaprošeno je bilo za 1.450.819,67 EUR evropskih sredstev v letu 2014, kar predstavlja 51 % potrebnih sredstev, glede na oceno vrednosti investicije. Trenutno na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo še poteka presoja dopolnjene vloge MOL za odobritev sofinanciranja projekta Špice v okviru projekta Ljubljana za zeleno mobilnost.

Leto 2013

V letu 2013 si je MOL prizadevala pridobiti sofinanciranje projekta s strani Evropskih skladov. V primeru uspeha se bodo dela pričela izvajati sredi leta 2014.

Marec 2013

2. marca 2013 je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo pristanov in ureditev nabrežja Gruberjevega kanala. Pristani v Gruberjevem kanalu bodo v obliki pontona, ki bo plaval na vodi in obsega 12 privezov za rečne ladje, dve vstopno izstopni mesti za rečne ladje in dva servisna priveza za gasilce in reševalce. Uredi se še servisni objekt za uporabnike privezov z manjšim skladiščnim prostorom in prostori za upravljavca pristanov.

April 2012

Dopolnili smo osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice. Tako bomo ukinili paviljon in ga nadomestili s pergolo, ki jo bomo zasteklili in pokrili. Na zahodni strani je predvidena postavitev paviljona v maksimalni velikosti 50m2, ki je namenjen gostinski dejavnosti.

Dela, ki so še predvidena, obsegajo ureditev pristanov v Gruberjevem kanalu od brvi na Špici do Karlovškega mostu, ureditev brega Gruberjevega kanala in ulice Gruberjevo nabrežje. Ocenjena vrednost del je 3 mio EUR in se bodo izvajala po projektu ATELIERarhitektov. Z deli smo pričeli v letu 2012, zaključek pa načrtujemo v letu 2013.
 

Julij 2011

Na Špici smo do sedaj izvedli 1. fazo ureditve območja, ki je zajemala ureditev obrežja Ljubljanice od Prulskega mostu do Špice, ureditev parka med Ljubljanico, Gruberjevim prekopom in ulico Prule ter ureditev brežine Gruberjevega kanala do brvi na Špici. Vrednost vseh del vključno z arheološkimi izkopavanji na tem območju je bila 2.750.000 EUR. Dela so se izvajala po projektu ATELIERarhitektov, ki je bil izbran kot variantna rešitev na natečaju iz leta 2004.

Avgust 2010

Dela I. gradbene faze so zaključena. Priprava razpisne dokumentacije za oddajo del II. faze – za javno naročilo – je še v teku, izvajanje del te faze bo sledilo pravnomočnemu izboru izvajalca del.

Julij 2010

Zaradi arheološkega najdišča je bilo potrebno nivo parkovne ureditve dvigniti za 60-70cm. S tem so se posegi v arheološke plasti zreducirali na minimum. Povišanje smo dosegli z dodajanjem novih kaskadnih elementov, kot tudi z dodajanjem dveh novih stopnic k obstoječim Plečnikovim stopnicam na nabrežju Ljubljanice in Gruberjevega prekopa, kar oboje lahko štejemo za manjše spremembe. Zaradi večje višine parkovne ureditve ter s povečanjem zelenih površin smo dosegli zaščito neraziskanih arheoloških plasti.

Junij 2010

Na Špici so v teku arheološka izkopavanja, za katera je bilo pridobljeno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. Rok dokončanja je predviden julija 2010. Vrednost pogodbenih del I. gradbene faze je 2.233,401,30 evrov.

Maj 2010

Na arhitekturnem natečaju izbrano rešitev biroja Arhe in projektanta prof. Kobeta so bila pridobljena vsa z zakonom zahtevana soglasja in dovoljenja (JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.; Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL; Zavod za varovanje kulturne dediščine; Zavod RS za varstvo narave; Elektro Ljubljana; Telekom Slovenije; MOP-ARSO). Prav tako je bilo za arheološka izkopavanja pridobljeno Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda Ministrstva za kulturo.

7. maj 2009 - nov most čez Gruberjev prekop na Špici

38 metrov dolg most, ki pomeni začetek celostne urbane ureditve Špice, je mesto povezal z zelenim zaledjem, predmestjem in Botaničnim vrtom, namenjen pa je pešcem in kolesarjem.

September 2009

Ureja se breg Ljubljanice od Prulskega mostu do Špice, breg Gruberjevega kanala od Špice, plato na Špici pa bo urejen kot park, ki kaskadno pada proti Ljubljanici. Dela izvajata podjetji SCT in CPL.

Karta MOL Ortofoto

7. maj 2009 - otvoritev novega mostu čez Gruberjev prekop na Špici. Foto: Barbara Jakše Jeršič


Vir: ATELIERarhitekti


 Vir: ATELIERarhitekti


 Vir: ATELIERarhitekti


 Foto: K.I.Novak

 Foto: K.I.Novak

 

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.