• 2011
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Materinski most, nekoč Mrtvaški most

Leto: 2011

Projekt obsega obnovo spomeniško zaščitenega nekdanjega Mrtvaškega mostu, ki je po obnovi, na novi lokaciji Prule, namenjen pešcem in kolesarjem. Na obstoječi lokaciji je zgrajena nova premostitev, ki omogoča dvosmerni motorni promet ter promet pešcev in kolesarjev. Takšna premostitev ima, poleg razbremenilne in povezovalne prometne funkcije, še pomembno vlogo nadomestne povezave v času morebitnih zapor drugih mostov na območju (bližina objektov Kliničnega centra). Izvajalec del je bil Gradis skupina G, d.d.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 2.895.081 €
Navedena vrednost je pogodbena vrednost gradnje mostu.

Naziv operacije:
Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljanici

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
začetek: november 2006, konec: 30. junij 2011

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:
skupni stroški operacije 4.126.500,00 EUR (rebalans 2010) od tega Evropski sklad za regionalni razvoj v višini do 950.000,00 EUR

   

Naziv upravičenca:
Mestna občina Ljubljana

Organ upravljanja:
Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Kontaktna oseba: 
Nevenka Brumen, vodja Odseka za investicije, Služba za razvojne projekte in investicije, MU MOL

 

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

leto 2010
 

Stanje projekta

14. januar 2013 - preimenovanje Mrtvaškega mostu

Mestni svet je na svoji 22. seji sprejel predlog Odloka o določitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana. Tako smo Mrtvaški most preimenovali v Materinski most.

20. september 2011 - otvoritev Mrtvaškega mostu

Župan Zoran Janković in podžupan prof. Janez Koželj sta 20. septembra 2011 odprla Mrtvaški most.

Hradeckega most je najprej stal na mestu sedanjega Čevljarskega mostu, vendar je litoželezno konstrukcijo arhitekt Jože Plečnik prestavil na lokacijo današnjega Mrtvaškega mostu, ker je bil preozek in neustrezen ter zgradil današnji Čevljarski most. Prestavljenega mostu se je hitro »prijelo« ime Mrtvaški most, saj so iz Kliničnega centra ponoči čez most v mrtvašnico vozili pokojnike. Sedaj litoželezni most spet nosi ime Hradeckega most in stoji na Krakovskem nasipu, na lokaciji Mrtvaškega mostu pa je nastal nov most.

MOL je s projektom “Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljanici” uspešno kandidirala na Tretjem javnem razpisu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) za prednostno usmeritev “Regionalni razvojni program” v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Razvoj regij”. SVLR je odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini do 950.000,00 EUR izkazanih in plačanih upravičenih stroškov. Ta sredstva je MOL dobila v celoti - 300.000,00 EUR v letu 2010 in 650.000,00 EUR v letu 2011.

Pogodbena vrednost gradnje Mrtvaškega mostu je 2.895.081,19 EUR. Izvajalec del je bil Gradis skupina G, d.d.

Ob postavitvi novega Mrtvaškega mostu je arhitekt Jurij Kobe, odgovorni vodja projekta, zapisal: »Zahteva po novem mostu na tem mestu se je postavila ob dejstvu, da mostna konstrukcija starega Hradeckega mostu, ulitega v železarni na Dvoru ter prenesenega na to mesto ob gradnji Plečnikovega Čevljarskega mostu, ne prenese več mestnih prometnih obremenitev. Potrebna pa je bila tudi ustrezna konstrukcija za vodenje zahtevnih komunalnih vodov preko Ljubljanice.Zasnovi projekta je bila na javnem anonimnem natečaju leta 2004 podeljena enakovredna II. nagrada (I. nagrada ni bila podeljena), na vabljenem natečaju v ožjem izboru leta 2006 pa je bil predlog zbran za izvedbo. Natečajni projekt so podpisali arhitekti: Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a., Jurij Kobe, u.d.i.a., Špela Kokalj, u.d.i.a., Urša Podlipnik,u.d.i.a., Vid Razinger, u.d.i.a., Rok Žnidaršič, u.d.i.a, in Samo Mlakar, abs.a., konstrukcijo pa Miran Vedlin, u.d.i.gr. Izvedbeni načrt je vodila projektna organizacija Arhe,d.o.o., kjer je bil izdelan tudi projekt arhitekture, projekt konstrukcije je bil izdelan v biroju Promico, d.o.o., prometno in komunalno so sodelovali še LUZ, d.o.o. ter Javna razsvetljava, d.o.o. Odgovorni vodja projekta je bil Jurij Kobe, u.d.i.a.Razmeroma preprosta betonska konstrukcija povzema silhueto odnesenega dvorskega mostu – na njegovo tretjo, prulsko lokacijo. Zgornjo ploščo, ki ostaja le v debelini potrebni za premoščanje malih razponov, podpirata dvojni nosilni lok ter para slopov, ki nad mostno ploščo preraščata v štiri svetilke. Ti naj – seveda v sodobni interpretaciji - predstavljajo spomin na Plečnikove svetilke, ki jih je mojster oblikoval ob umestitvi dvorskega Mesarskega mostu na njegovo drugo lokacijo. Dvojni nosilni lok v svoje telo sprejema tudi razmeroma zahtevne dukte komunalnih naprav. Oblikovanje mostu oziroma brežin neposredno pod mostom pa vključuje tudi v prihodnosti predvideno skrbnejše oblikovanje parka s spomenikom padlim železničarjem ter prav tako predvideno obvodno pot, spuščeno v brežino Ljubljanice, ki naj bi spremljala reko vzdolž njenega celotnega toka skozi mesto.«  
 

Potek projekta

Avgust 2010

Dela se izvajajo.

1. februar 2010

Uspešno opravljena demontaža stare litoželezne konstrukcije »Mrtvaškega mostu«. Konstrukcija bo v skladišču do izbire izvajalca. Poskrbeli bomo za čiščenje elementov in podrobni pregled delov konstrukcije. Po opravljenih pregledih bo most še v letošnjem letu (v primeru pravočasne pridobitve gradbenega dovoljenja) prestavljen med Krakovsko in Grudnovo nabrežje in bo namenjen samo pešcem in kolesarjem.

Karta MOL Ortofoto


Mrtvaški most na dan otvoritve, 20. september 2011. Foto: Miha Fras


Mrtvaški most na dan otvoritve, 20. september 2011. Foto: Miha Fras


Mrtvaški most na dan otvoritve, 20. september 2011. Foto: Miha Fras


Odstranitev Mrtvaškega mostu, februar 2010. Vir: Arhiv SCT


Odstranitev Mrtvaškega mostu, februar 2010. Vir: Arhiv SCT 

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2019 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.