• 2012
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Fabianijev most

Fabianijev most

Leto: 2012

Fabianijev most ima dva nivoja – zgornji je namenjen motornemu prometu, spodnji pa pešcem in kolesarjem. Spodnji most povezuje obrežne poti ob Ljubljanici in sicer Vrazov trg na levem ter Poljanski nasip na desnem bregu Ljubljanice. Zgornja konstrukcija mostu je namenjena motornemu prometu, ki bo potekal po dveh voznih pasovih v vsako smer. Konstrukcija mostu omogoča tudi vgradnjo tramvajskih prog. Zgornja konstrukcija mostu premošča na desnem bregu parter med obstoječima objektoma Cukrarne, nato območje Poljanskega nasipa s cesto, strugo reke Ljubljanice ter levo obrežje z Lipičevo cesto. Na desnem bregu se priključi na podaljšek Roške ceste pred križiščem s Poljansko cesto, na levem bregu pa na južni podaljšek Njegoševe ceste. Na južni strani objekta so omogočeni dostopi za pešce, invalide in kolesarje v spodnji del mostu. Na vzhodni in zahodni strani mostu sta stopnišči, na vzhodni strani pa tudi dvigalo.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 16.547.168 €
Zgoraj navedena vrednost je pogodbena vrednost projekta.

Stanje projekta

22. avgust 2012

Odprtje dvonivojskega Fabianijevega mostu, ki povezuje Njegoševo in Roško cesto.

 

Potek projekta

13. junij 2011 

MOL je podpisala aneks k osnovni pogodbi za gradnjo Njegoševe ceste. Po predložitvi garancije za dobro izvedbo del s strani vodilnega partnerja Gradis G (rok predložitve: 15 dni od podpisa) se bodo dela nadaljevala.
Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji, na katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Kolesarji imajo zagotovljene povezave iz Roške ceste do obrežja Ljubljanice, torej do spodnjega mostu po bližnjih, obstoječih cestnih povezavah, dodatno pa bo urejen sestop tudi preko nove povezave za kolesarje na vzhodni strani mostu. Dvigalo med zgornjim in spodnjim nivojem je namenjeno predvsem za pešce, gibalno ovirane osebe in za vozičke.

Rok dokončanja del po sklenjenem aneksu je 15. maj 2012.

 

Rešitve Njegoševe ceste so opredeljene s sprejetjem lokacijskega načrta v letu 2006.

Predvidena je izgradnja dvoetažnega mostu čez Ljubljanico, ureditev ceste s štirimi voznimi pasovi, ureditev kolesarskega prometa in povezave za pešce.

Na podlagi nagrajene natečajne rešitve je bil sprejet lokacijski načrt in izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za most preko Ljubljanice (avtor prof. Jurij Kobe, Arhe), za ureditev križišč Njegoševa – Roška in Njegoševa Zaloška, za ureditev cestnih navezav na most preko Ljubljanice ter rušitev povezovalnega trakta med Poljanskim nasipom 40 (Cukrarna) in Ambroževim trgom 3 (palača) ter za njihovo statično sanacijo. Za rušitev in statično sanacijo objektov in za ureditev ceste in komunalne infrastrukture je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Izvedeno je bilo JN za pridobitev izvajalca vseh gradbenih del in strokovni nadzor. Izvajalec del je SCT d.d., okvirna vrednost del znaša 17, 0 mio EUR. Gradnjo delno sofinancirajo javna podjetja VO-KA, d.o.o. in Energetika, d.o.o.

Karta MOL Ortofoto

 Fabianijev most. Vir: ATELIERarhitekti


 Na Fabianijevem mostu. Foto: Nik Rovan

 Okolica Fabianijevega mostu in most v ozadju. Foto: Vita Kontić

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2017 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.