• 2014
  • Infrastruktura in promet
  • Vič

Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje

Ureditev prostora za začasno obdelavo odpadkov na odlagališču Barje

Leto: 2014

Ureditev prostora za začasno obdelavo odpadkov na odlagališču Barje: asfaltni del platoja v tlorisnih dimenzijah 35x50m , tamponska rampa za namen obračanja tovornih in komunalnih vozil 35x50 m, oporni zid višine 1, 4 m x25, protihrupni nasip v dolžini 70 m in višine 2 m, dovozna cesta v dolžini 400 m in širine 3,5 m, vsa komunalna infrastruktura za odvod padavinskih vod v dolžini 32 m skupaj z lovilnim jaškom in protismradna zaščita.

Status projekta: izvedeno

Generalna obnova 3. plinskega motorja

Leto: 2012

Status projekta: izvedeno

Dovozna cesta na 3. fazo IV. in V. odl. polja na odlagališču Barje

Leto: 2011

Dovozna cesta na 3. fazo IV. in V. odl. polja na odlagališču Barje: zgrajena je bila asfaltna transportna cesta za kamione v dolžini 480 m s širino 8 m in kompaktorska cesta v dolžini 340 m s širino 6 m v makadamski izvedbi s tolčencem. Cesta poteka od objekta mehaničnih delavnic preko I., II. in III. odlagalnega polja na IV. in V. odlagalno polje. Za potrebe obratovanja naprave za pranje podvozij se je na vrh zaprtih polj pripeljala še elektrika in voda.

Status projekta: izvedeno

Elektrokabelska povezava deponija - RTP Vič

Leto: 2011

Elektrokabelska povezava deponija - Vič: za potrebe obratovanja odlagališča in objektov RCERO ter možnosti tudi prodaje električne energije v omrežje se je zgradila elektrokabelska kanalizacija iz 3 PVC cevi premera 160 mm v dolžini 830 m. Na tej trasi in še na dodatni trasi do razdelilne trafo postaje Vič se je uvlekel 3 x enožilni srednjenapetostni elektrokabel v skupni dolžini 2.600 m.

Status projekta: izvedeno

Nadomestitev objekta tehtnic na odlagališču Barje

Leto: 2010

Status projekta: izvedeno

Izgradnja 3. faze odlagalnega polja na odlagališču Barje

Leto: 2009

Projekt obsega izgradnjo 3. faze odlagalnega polja IV, V v sklopu projekta RCERO.

Status projekta: izvedeno

Plinska elektrarna - zamenjava 1. in 2. plinskega agregata

Leto: 2007

Status projekta: izvedeno

Opis projekta

Skupna površina odlagališča Barje meri okrog 42 hektarjev. Odlagališče Barje sprejema odpadke iz Mestne občine Ljubljana in občin, lastnic Javnega Holdinga Ljubljana (Medvode, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Škofljica, Dol pri Ljubljani, Horjul), ter iz nekaterih občin osrednjeslovenske regije (Vodice, Kamnik, Komenda, Ig, Velke Lašče, Vrhnika in Borovnica).

Odlagališče Barje sprejema le nenevarne odpadke, med katerimi največji delež predstavljajo komunalni odpadki. V preteklem letu je odlagališče sprejelo 183 000 ton vseh vrst odpadkov, od tega jih je bilo odloženih 176 000 ton, ostali pa so bili izločeni in predelani, ali predani v reciklažo. Povprečna količina sprejetih odpadkov znaša 600 ton na delovni dan, od tega je okrog dve tretjini komunalnih odpadkov.

Vrednost in financiranje

Vrednost projekta izgradnje 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, ki se je začel s pripravo projektov in razpisne dokumentacije v letu 2007, izgradnja pa se je pričela oktobra 2008 in zaključila v maju 2009, znaša 4,76 mio € in vključuje strošek izvedbe del, strokovnega nadzora, dodatnega nadzora nad kakovostjo materialov in vgradnje, projektantskega nadzora, geotehničnega nadzora, geodetskih meritev in delo koordinatorja za varnost pri delu ter ostalih administrativnih stroškov. Po internem trimesečnem poskusnem obratovanju je izveden prevzem objekta. Vrednost izvršenih del je nižja od ocenjene vrednosti izgradnje, ki je znašala 5,54 mio € brez DDV.

Izvedba

Javni razpis za izgradnjo je bil objavljen 30. maja 2008. Kot najugodnejši ponudniki je bil izbrani SCT, d. d., s partnerjema HIDROTEHNIK, d. d., in HIS, d.o.o. Naknadno je bila sklenjena še pogodba za nadzor.

Izvajalec je pričel z delom oktobra lani in končal gradbena dela v maju 2009. Končni prevzem je bilbo izvršen 15. septembra 2009.

20. maja 2009 je bil izveden tehnični pregled, na katerem komisija ni imela nobenih pripomb, tako da je bilo že 22. maja 2009 izdano uporabno dovoljenje.
 

 

Potek projekta

Junij 2009

Župan Zoran Janković in minister za okolje in prostor Karl Erjavec sta v petek, 5. junija, v uporabo predala novo odlagalno polje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, ki je bilo zgrajeno v okviru projekta (RCERO).
 

Maj 2009

Zaključena je izgradnja 3. faze enotnega IV. in V. polja, ki zavzema ca. 4,9 ha površine in zagotavlja 884.000 m³ odlagalnega prostora za odpadke. Odpadki se bodo odlagali do višine 24 m. S tem si bo Mestna občina Ljubljana z ostalimi občinami uporabnicami zagotovila odlagalni prostor do izgradnje objektov za predelavo odpadkov.

Novo odlagalno polje zajema izgradnjo obodnega nasipa na južnem in zahodnem delu, izvedbo planuma iz naravnih (glina 3x25 cm) in umetnih (PEHD folija) materialov, izvedbo drenažnih cevovodov za zajem izcednih vod iz PEHD in PP cevi premera 30 cm, izgradnjo plinjakov ter posedalnih plošč in piezometrov za monitoring višine vode in posedanja odlagalnega polja. Poleg same izgradnje polja investicija zajema tudi predhodni umik obstoječe predobremenitve s 3. faze (ca. 120.000 m3), odložitev umaknjenega materiala kot predobremenitev na območju, predvidenem za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov s predhodno razširitvijo platoja in postavitev nadstrešnice za deponijsko mehanizacijo na južnem delu 3. faze.

Leto 2002

Izdano je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo deponijskega prostora na enovitem IV. in V. odlagalnem polju novega dela odlagališča.

Površina enotnega IV. in V. odlagalnega polja do zunanjega roba obodnega nasipa je 12, 6 hektarjev, s prostornino 2,1 milijona m3. Odlagalno polje je razdeljeno v tri faze, ki so se gradile časovno zamaknjeno. 1. faza je že zapolnjena, 2. faza pa je trenutno v zaključni fazi polnjenja.

Leto 2000

Projekt se je nadaljeval z naročilom za izdelavo projektne dokumentacije faz PGD, PZI in PZR . S projektno nalogo so bile postavljene zahteve, ki so upoštevale takrat že veljavni Pravilnik o odlaganju odpadkov, ki temelji na ustrezni evropski smernici ter specifične pogoje in izkušnje upravljavca odlagališča. Program je bil predstavljen Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, ki je potrdil izvedbo vseh treh faz IV. in V. odlagalnega polja.

Leto 1997

Snaga Javno podjetje je na Odlagališču Barje začelo z aktivnostmi za nadaljnjo širitev odlagališča. Zaradi zahtevnosti posegov so bili postopki izpeljani v skladu z zahtevami Zakona o varstvu okolja, pridobiti je bilo treba tudi okoljevarstveno soglasje pri Ministrstvu za okolje in prostor, s predhodno razgrnitvijo in javnim zaslišanjem investitorja. Celoten postopek je trajal dobra štiri leta in se je zaključil s prejemom pravnomočne lokacijske odločbe v aprilu 2002. Idejni projekt, izdelan leta 1999, je pokazal, da je z vidika izkoristka razpoložljivega prostora, najbolj smiselna enovita izvedba odlagalnega polja na celotni preostali površini, razdeljeni v tri gradbene faze.

Karta MOL Ortofoto

Novo odlagalno polje od blizu. Foto: Miha Fras

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.