• 2017
  • Kultura in turizem
  • Center

Obnova Roga

Leto: 2017

Projekt obsega obnovo nekdanje tovarne Rog in izgradnjo Centra Rog namenjenega razvoju kreativnih industrij.

Status projekta: v delu
Vrednost projekta: 27.600.000 €

Stanje projekta

Leto 2017

22. februarja je stekla obravnava na sodišču, mediacija je uradno končana, postopek na sodišču pa se je nadaljuje z zaslišanjem prič maja 2017. Pričakujemo, da bo postopek na sodišču zelo hitro zaključen v korist MOL kot nespornega lastnika območja, kar bo omogočilo nadaljevanje investicije v Center Rog.
 

Opis projekta 

Območje je opredeljeno kot prostor s stanovanjsko poslovno dejavnostjo in kulturnim programom v stavbni nekdanje tovarne Rog. Nov namen tovarne Rog kot prostora za kulturne potrebe mesta predstavlja edinstveno priložnost za predrugačenje pogleda na ta del mesta, ki je povsem degradiran. Z novimi vsebinami bo revitaliziran vzhodni del mestnega centra, obenem pa bo zaokrožena smiselna povezava med starim mestnim jedrom Ljubljana, Rogom, Metelkovo, Potniškim centrom in Prešernovo ulico.

Osnovni koncept projekta

Vsebinsko gledano je projekt razdeljen na javni in zasebni del. Javni del – Center sodobnih umetnosti - Rog zajema prostore namenjene, kreativnim industrijam in vizualnim umetnostim, razstavne prostore ter pripadajoče podzemne garaže

Zasebni del projekta zajema stanovanjski, hotelski in poslovni del ter pripadajoče podzemne garaže.

Center sodobnih umetnosti - Rog bo vzpodbujal in oblikoval programe, projekte in dogodke, ki bodo v javnem interesu. Upravljanje kompleksa se bo izvajalo ločeno za javni in zasebni del posebej. Mestna občina Ljubljana si bo prizadeval izbrati zasebnega partnerja, s katerim bo mogoče doseči sinergijo programov in aktivnosti, ki se bodo izvajale v zasebnem delu kompleksa

Zasnova Centra sodobnih umetnosti - Rog

Center sodobnih umetnosti bo imel funkcijo produkcijskega prostora  s programi gostujočih umetnikov, arhitektov in oblikovalcev. Produkcijski prostori bodo namenjeni tako projektom, ki se bodo izvajali s pomočjo sodobne računalniške tehnologije kot tudi tistih, ki bodo za izvedbo projektov uporabljali klasične načine in priprave. Ker bo Center sodobnih umetnosti - Rog vpet v mednarodno mrežo podobnih centrov, bodo v  zagotovljeni tudi bivalne ateljeje.

Predstavitveni prostori bodo v pritličju: razstavišče, s katerim se povezujejo: dostop, recepcija, galerijska trgovina, garderoba za obiskovalce,  prostor za izvajanje izobraževalnih programov, mediateka. Poleg velikega razstavišča bo za prirejanje manjših razstav in predavanj v 1. nadstropju tudi več manjših dvoran, ki se jih bo lahko uporabljalo tudi za predstavitvene prostore.

Center sodobnih umetnosti - Rog bo imel funkcijo produkcijskega prostora s programi gostujočih vizualnih umetnikov, arhitektov in oblikovalcev.

Javno zasebno partnerstvo v postopku izgradnje

MOL razpolaga z zazidljivim zemljiščem na območju nekdanje tovarne Rog, medtem ko ne razpolaga s finančnimi sredstvi s katerimi bi financirala izgradnjo celotnega območja, niti ne razpolaga s finančnimi sredstvi s katerimi bi v celoti financiral izgradnjo javnega dela projekta: Centra sodobnih umetnosti - Rog.

Javni partner bo izbral zasebnega partnerja  (investitorja), ki bo prevzel financiranje, projektiranje in gradnjo celotnega kompleksa. V zameno bo zasebnemu partnerju omogočena gradnja zasebnega dela projekta na zemljišču, katerega lastninska pravica bo nanj prešla po zaključeni gradnji celotnega kompleksa. Za potrebe realizacije projekta bo javni partner izbranemu zasebnemu partnerju podelil stavbno pravico.

Financiranje  Centra sodobnih umetnosti - Rog

MOL se je vključila v dva programa za srednjo Evropo,  Creative Cities in Second Chance, iz katerih bo v prihodnjih treh letih pridobila finančna sredstva za izdelavo menagement plana in zagon programa v Centru sodobnih umetnosti - Rog. Skozi te programe bo že v samem začetku delovanja omogočena tudi povezava s sorodnimi centri v Evropi, ki so prav tako v nastajanju.
 

Potek projekta

Leto 2016

V letu 2016 je potekal mediacijski postopek med MOL in začasnimi uporabniki Roga. Od junija 2016 dalje smo začasnim uporabnikom Roga ponujali predlog vključitve dela njihovih programov v nov Center Rog. Žal se začasni uporabniki Roga na noben naš predlog niso odzvali niti niso sami podali nobenega drugega predloga. Zadnji predlog za poravnavo je bil s strani MOL pisno posredovan dan pred sklicano obravnavo na sodišču kot še zadnja možnost sporazumne rešitve spora. Žal odgovora druge strani nismo prejeli. Konkretna izhodišča za dogovor, ki so bila podrobneje pojasnjena v štirih pogajanjih, so: takojšnje nadaljevanje ekološke sanacije in rušitve nevarnih objektov ter izvedba investicije do leta 2019, vključitev nekaterih programov skupnosti začasnih uporabnikov Roga v Center Rog, zagotovitev avtonomnega delovanja skupnosti v okviru Centra Rog in zagotovitev kontinuitete izvajanja programov tudi v času gradnje.

Leto 2014

Na osnovi neuspešnega razpisa in poizvedovanja pri potencialnih zasebnih vlagateljih leta 2012 se je izkazalo, da v sedanji finančni situaciji ni interesa za tako zahteven projekt. Po preučitvi vseh okoliščin se je izkazalo za edino stvarno uresničljivo možnost, da v programu investicije ostanejo samo osnovni, javni programi centra v zmanjšanem obsegu, ki bi jih bilo možno zagotoviti z javnimi sredstvi iz proračuna in iz strukturnih skladov. Zato je bilo sklenjeno, da se projekt revitalizacije območja Roga omeji na 1. fazo, ki obsega prenovo in preureditev tovarne Rog, nujno potrebnega parkirišča v kleti in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park.

Glede na to odločitev je bilo v letu 2013 potrebno novelirati tako programsko zasnovo kot tudi temu primerno popraviti dokumentacijo DIIP in PGD Centra Rog ter izpeljati postopek dopolnitve OPPN, ki dopušča fazno gradnjo. Nova programska zasnova centra hkrati upošteva tudi izsledke študij in analiz, ki so bile pripravljene v okviru EU projekta Second Chance ter izvajanja programa v pilotnem projektu RogLab.

Decembra 2013 je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, v februarju 2014 pa je bila oddana vloga za izdajo odločbe za komunalni prispevek. Od konca aprila razpolagamo s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, o natančnem terminu začetka gradnje pa bi bilo še preuranjeno govoriti.  

Februar 2012

Izveden je bil javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za javno-zasebno partnerstvo: Center sodobnih umetnosti – Rog in garaže, vendar se na javni razpis ni prijavil nihče od zainteresiranih partnerjev. Potekajo priprave na ponovno izvedbo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja.

Januar 2012

Objavljen je razpis za izbiro zasebnega partnerja za izgradnjo Centra Rog in garaž. Razpis je odprt do 7. marca 2012.
Mestna občina Ljubljana z javnim razpisom išče zasebnega investitorja za rekonstrukcijo in izgradnjo Centra Rog v obsegu 9.000 m² površin, trinivojskih garaž s 578 parkirnimi mesti ter hotela/stanovanj s površino 5.380 m². 

Vrednost celotne investicije izgradnja Centra Rog in garaž je ocenjena na 52.585.905 EUR. Od tega je vložek MOL 13.539.026 EUR, delež zasebnega partnerja pa 39.046.879 EUR.
 

Februar 2011

Izdelana je novelacija investicijskega načrta za obnovo Roga, po kateri bo vrednost projekta znašala 51,35 milijona evrov.

V osnutku proračuna 2011 je za poplačilo leasinga, novelacijo investicijskega programa in izdelavo PZI dokumentacijenamenjeno 2,78 milijona evrov. S poplačilom leasinga bo MOL postala lastnica celotnega območja. Razpis za javno zasebno partnerstvo bo objavljen spomladi 2011.

2. december 2010

Oddana je bila vloga za rušitvena dela. Z deli bomo začeli, ko pridobimo gradbeno dovoljenje in bo znan zasebni partner.
Dela bodo vključevala odstranitev vseh objektov, razen osrednjega spomeniško varstveno zaščitenega objekta, in ekološko sanacijo.

Avgust 2010

Pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev in ekološko sanacijo. V teku je izdelava PGD in postopki za pridobitev zasebnega parterja.

Januar 2010

Od 8.12.2009 do 8.1.2010 je bila v atriju Mestne hiše na ogled predstavitvena razstava Centra sodobnih umetnosti – Rog.

Izgradnja in obnova bo potekala na osnovi javno-zasebnega partnerstva, pri čemer je Mestna občina Ljubljana večino pogojev, ki pogojujejo realizacijo projekta, že zagotovila. V letu 2010 bo izvedena še ekološka sanacija celotnega območja, skupaj z rušitvijo objektov ter izdelavo PGD in PZI dokumentacije za kompleks Centra sodobnih umetnosti – Rog ter z delom garaž pod centrom.

V letu 2010 je predvidena pridobitev zasebnega partnerja, ki bo na osnovi javno naročniškega razmerja zagotovil izgradnjo celotnega območja in obnovo nekdanje tovarne Rog. Več

Junij 2009

V pripravi je razpis za javno - zasebno partnerstvo.

Oktober 2009

MOL in Ministrstvo za kulturo sta podpisala Pismo o nameri, s katerim se je Ministrstvo za kulturo zavezalo, da bo v prihodnjih treh letih uvrstilo Center sodobnih umetnosti v svoje razvojne projekte ter iz integralnega proračuna in kohezijskih skladov zagotovilo finančna sredstva.

November 2008

Potrjena je bila programska zasnova Centra sodobnih umetnosti in izveden urbanistično-arhitekturni natečaj (na katerem je sodelovalo 15 skupin arhitektov) ter izbrana najboljša rešitev, ki bo podlaga za pripravo projektne dokumentacije. Strokovna komisija je izbrala rešitev arhitekturnega biroja mx_si.

Leto 2007

Mestna občina Ljubljana se je v letu 2007 intenzivno posvetila projektu ureditve območja nekdanje tovarne Rog. Od leta 1991, ko je bila v objektu opuščena proizvodnja, do leta 2002, ko je Mestna občina Ljubljana kupila objekt, so potekala razmišljanja in razprave o prihodnosti tega območja. Vse razprave pa so se končale s priporočilom, da naj bo območje pretežno namenjeno javnim kulturnim programom. 

Karta MOL Ortofoto
Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2017 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.