• 2016
  • Infrastruktura in promet
  • Trnovo

Gradnja kanalizacijskega sistema

Komunalna infrastruktura na Rakovi Jelši - 3. faza

Leto: 2016

Projekt obsega gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture po naslednjih ulicah: Ulica Jožeta Mirtiča, Ulica Andreja Kumerja, Vulčeva ulica, Delakova ulica, Kermaunerjeva ulica, Makuceva ulica, Čanžekova ulica, Travniška ulica, Bistriška ulica, Metliška ulica, Borovniška ulica, Presarska ulica in Razdevškova ulica. V teku je pridobivanje zemljišč. V okviru te faze bo omogočena priključitev še preostalim uporabnikom.

3. faza vključuje tudi izgradnjo čistilne naprave (8500 PE), za katero so predvidena kohezijska sredstva, in sicer v okviru kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice-Krajinski park Ljubljansko barje.

Status projekta: v teku

Komunalna infrastruktura na Rakovi Jelši - 2. faza

Leto: 2015

Projekt obsega gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture ter asfaltiranje Marentičeve ulice, ulice Dušana Kraigherja, Srebrničeve in Strmeckijeve ulice. V okviru 2. faze bo omogočena priključitev 100 uporabnikom.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 1.249.961 €

Komunalna infrastruktura na Rakovi Jelši - 1. faza

Leto: 2012

1. faza projekta obsega gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture po Poti na Rakovo jelšo in po Ulici Štefke Zbašnik s postavitvijo vakuumske in začasne kontejnerske čistilne naprave. 10. oktobra 2012 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. V okviru 1. faze je omogočena priključitev 50 uporabnikom.

Poleg komunalne infrastrukture (vodovod, sanitarna in meteorna kanalizacija) se je v 1. fazi obnavljala in gradila še preostala infrastruktura (plinovod, elektrika, telefon, javna razsvetljava, optika …), ki je bila financirana s strani upravljavcev infrastrukture.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 5.783.450 €
Vrednost je z DDV.

 

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

Leto 2010, končanje I. faze gradbenih del.

 

Stanje 1. faze projekta

Oktober 2012

Dela so zaključena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. Investicijska vrednost projekta je znašala 5,3 mio EUR brez DDV (5,78 mio EUR z DDV). Poleg komunalne infrastrukture (vodovod, sanitarna in meteorna kanalizacija) se je v I. fazi obnavljala in gradila še preostala infrastruktura (plinovod, elektrika, telefon, javna razsvetljava, optika ...), ki je bila financirana s strani upravljavcev infrastrukture.

 

Potek 1. faze projekta

Januar – marec 2011

Prva faza projekta Rakova jelša obsega obnovo (vodovod) in izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Rakove jelše. Območje Rakove jelše v prvi fazi vključuje Pot na Rakovo jelšo, ulico Štefke Zbašnik, izgradnjo vakuumske postaje postavitev kontejnerske čistilne naprave in rekonstrukcijo z razširitvijo mostu čez Curnovec.

Dela na Poti na Rakovo jelšo od križišča s Cesto dveh cesarjev do 50m pred zgoraj omenjenim mostom so operativno končana.

Na ulici Štefke Zbašnik je potrebno dokončati še plinovodno omrežje ter urediti cestišča s pripadajočim hodnikom za pešce.

Dela na armirano betonskem mostu trenutno predstavljajo izdelavo obojestranskih AB kril.

Dela na vakuumski postaji zajemajo zidarska dela vakuumske postaje in temelje za kontejnersko čistilno napravo.
 

Avgust in september 2010

Načrtovano je nadaljevanje in zaključek I. faze obnove vodovoda s sočasno gradnjo vakumske kanalizacije. V okviru I. etape je predvidena obnova po Poti na Rakovo Jelšo in po Ulici Štefke Zbašnik.

Na Ulici Štefke Zbašnik se izvaja pilotiranje, izkopi in zamenjava ustreznega materiala, tako, da bo mogoče začeti s polaganjem komunalnih vodov. Objekti, ki direktno gravitirajo na Pot na Rakovo Jelšo oz. Ulico Štefke Zbašnik, bodo komunalno priključeni na omenjeni ulici še letos. Izvajanje  priklopov za objekte na stranskih ulicah se bo pričelo predvidoma v letu 2011.

Na področju urejanja komunalne infrastrukture na območju Rakove Jelše je na ulici Pot na Rakovo Jelšo že zgrajeno pilotiranje in temeljni plošči za komunalne vode, zgrajena je obojestranska meteorna kanalizacija in vodovod ter plin. Trenutno se ob Poti na Rakovo Jelšo pričenja izgradnja vakuumske kanalizacije in hišnih priključkov za hiše na tej ulici. Javni vodovod po Poti na Rakovo Jelšo pa je že zaključen. Po končanju vseh komunalnih vodov se bo začelo z urejanjem ceste, ki bo končana še v septembru 2010.

Na lokaciji čistilne naprave je bilo potrebno izvesti poizkusne pilote z vsemi potrebnimi obremenitvenimi testi, pri gradnji čistilne naprave pa zaprositi za spremembo gradbenega dovoljenja, izdelati načrte oziroma projekte za izvedbo za vakuumsko postajo in začasno kontejnersko čistilno napravo, ki je potrebna, da bo lahko sistem deloval že po zaključku I. faze.

April 2010

Operativne gradbene organizacije, ki opravljajo dela na tem območju, so v sodelovanju s Kontaktno skupino krajanov Rakove jelše in Službo za lokalno samoupravo MOL vsem gospodinjstvom soseske posredovale informacijo, s katero predstavljajo celovito komunalno ureditev tega območja in potek gradnje le-te.

Projekt bo s priključki na omrežje zaključen v letu 2010. 

November 2009

Pričela so se gradbena dela na celoviti komunalni ureditvi soseske Rakova jelša. Celovita komunalna ureditev soseske Rakova jelša predstavlja izvršitev vseh tistih gradbenih in drugih del, ki bodo zagotovila opremljenost soseske z vsemi komunalnimi objekti in opremo, ki jih zahtevajo normalni bivalni pogoji urbanistično urejene soseske. Območje, ki bo po končanju vseh gradbenih in drugih del doseglo načrtovani komunalni standard, obsega prostor med Ljubljanico, južno obvoznico, Barjansko cesto, delom Malega Grabna in Hladnikovo cesto (ob Livadi).

September 2009

Zaradi delnega zdrsa terena so naročene dodatne geomehanske raziskave. Čistilna naprava bo zgrajena v roku 12 mesecev od konsolidacije terena.

Zaključek gradnje infrastrukture in ceste Pot na Rakovo jelšo in Ulice Štefke Zbašnik je načrtovan konec leta, izbrana izvajalca SCT, d.d., in CPL, d.d., sta že bila uvedena v delo.

Zaključek I. faze urejanja je predviden v letu 2010. Zaključek Poti na Rakovo jelšo pa je predviden v poletju 2010.

April 2009

Odkupljeno je zemljišče za čistilno napravo in dovozno cesto, urejena je gradbiščna cesta, izveden je delovni plato. Zaključeno je javno naročilo za izbiro izvajalca za temeljenje in predobremenilni nasip za čistilno napravo in dovozno cesto. Dela na omenjenih projektih se izvajajo in bodo predvidoma zaključena septembra letos. Komunalna infrastruktura, ureditev cest in izgradnja čistilne naprave na območju Rakove jelše, bodo po terminskem planu zaključeni v letu 2010, ko bo območje Rakove jelše popolnoma urejeno. Objavljen je javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo vodovoda in kanalizacije po cesti Pot na Rakovo jelšo in po ulici Štefke Zbašnik.

November 2008

V izvedbi je prva faza kanalizacijskega sistema – čistilna naprava, v letu 2009 bo potekala gradnja kanalizacije. Z ureditvijo celotne infrastrukture bo Ljubljanica postala bolj čista reka.

Pred začetkom projekta je bilo legaliziranih le 60 objektov, sedaj imajo gradbena dovoljenja lastniki 300 hiš. Od skupaj 500 stanovanjskih hiš s postopki legalizacije niso pričeli samo lastniki treh objektov.

Karta MOL Ortofoto
Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.