• 2016
  • Infrastruktura in promet
  • Vič

Objekti za predelavo odpadkov

Leto: 2016

Projekt obsega izgradnjo objektov za predelavo odpadkov v sklopu projekta RCERO.
V začetku novembra 2015 je RCERO Ljubljana dobil odločbo in zeleno luč za začetek poskusnega obratovanja. Obdobje poskusnega obratovanja bo trajalo vse leto 2016, objekti pa bodo v upravljanju Strabagove hčerinske družbe MBO UK Ljubljana, ki je za delo v regijskem centru že zaposlila 90 ljudi. Po uspešnem zaključku poskusnega obratovanja bo upravljanje centra prevzelo Javno podjetje Snaga Ljubljana.
Več o projektu na spletni strani: Objekti za predelavo odpadkov.
 


Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 112.220.000 €

Stanje projekta

10. februar 2014

Agencija Republike Slovenije za okolje z javnim naznanilom obvešča javnost o upravnem postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-167/2006-18 z dne 29. 11. 2007 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega

16. december 2013

Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala okoljevarstveno soglasje za poseg Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana z objekti za obdelavo odpadkov (MBO).
 

Potek projekta

December 2013

Trenutno na gradbišču potekajo manjša in pripravljalna dela (prestavitve vodov, predobremenitve itd.). Začetek gradnje glavnih objektov je skladno s terminskim načrtom predviden januarja 2014, začetek poskusnega obratovanja glavnih objektov pa je predviden maja 2015.
V jeseni so bile izvedene predvidene predobremenitve terena na območju gradnje objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO). Izvajalec del, Strabag, trenutno po delih predaja t. i. »Basic Design« dokumentacijo - to je stopnja tehnoloških načrtov med PGD (projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (projekti za izvedbo). Na upravno enoto Vič sta vloženi vlogi za gradbeno dovoljenje za upravno stavbo in za objekte MBO.
Nekatere aktivnosti so že dokončane (skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov, pralnica vozil, rušitve starih objektov), pogodbena dela pa se v glavnem odvijajo v skladu s terminskim načrtom. Doslej je prišlo do manjših odmikov oz. podaljšanj pri delih na skladišču nevarnih gospodinjskih odpadkov in pralnici vozil, in sicer zaradi neugodnih vremenskih razmer, nepredvidenih situacij in nejasne dokumentacije, kar pa ne vpliva na končni pogodbeni rok izvedbe.

11. september 2013

Sešli so se člani Sveta RCERO Ljubljana, ki so se seznanili z aktivnostmi na projektu RCERO Ljubljana in okvirnim terminskim načrtom izgradnje objektov za predelavo odpadkov v okviru projekta RCERO Ljubljana, v katerega je vključenih že skoraj 700.000 prebivalcev.
Izvajalec del, Strabag AG in Strabag Umweltanlagen GmbH, je z deli začel oktobra 2012. Porušili so staro avtopralnico in objekt za skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov, odstranili del ceste in izvedli predobremenitve terena. Pred dvema mesecema so dokončali gradnjo nadomestnih objektov – pralnice tovornjakov s periščem težke mehanizacije in skladišča nevarnih frakcij odpadkov. Oba objekta že imata uporabno dovoljenje in sta v uporabi za potrebe odlagališča in zbiranje odpadkov.
Junija 2013 je bila na Agencijo RS za okolje ARSO predana vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja (OVS) in za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) Odlagališča Barje zaradi gradnje novih objektov. V okviru postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana z objekti za obdelavo odpadkov (MBO) poteka javna razgrnitev dokumentacije, in sicer od 9. septembra 2013 do 8. oktobra 2013 na sedežu Agencije RS za okolje.
Svet RCERO Ljubljana se je seznanil tudi s potencialnimi nevarnostmi, ki grozijo projektu pri tehnični izvedbi. Resna grožnja projektu je spreminjanje okoljske zakonodaje v okviru ministrstva za kmetijstvo in okolje – na primer Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata. Predpis, ki je še v pripravi, namreč uvaja določene zahteve, ki so tehnološko neizvedljive in pogodbeno nedogovorjene ter v nasprotju s prakso preostalih držav članic EU.

31. maj 2013

Projekt nadgradnje RCERO Ljubljana mnoge občine prepoznavajo kot ekološko odlično in najbolj primerno rešitev za odgovorno ravnanje z odpadki. Prvim sedmim občinam podpisnicam in sovlagateljicam, ki so medobčinsko pogodbo za projekt nadgradnje RCERO Ljubljana podpisale leta 2006, so se pozneje postopoma pridružile še druge občine. Aprila 2013 so k projektu RCERO Ljubljana pristopile občine Vrhnika, Borovnica in Log–Dragomer in tako je v RCERO Ljubljana zdaj vključenih že 32 občin.

Trenutno potekata rušenje obstoječih in gradnja dveh nadomestnih objektov: avtopralnice ter objekta za skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov. Letos jeseni bomo pridobili gradbeno dovoljenje in začeli graditi glavne objekte, prve odpadke pa bo nova tovarna za obdelavo odpadkov začela sprejemati sredi leta 2015.

24. oktober 2012

Občina Šmartno pri Litiji je podpisala pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Nosilni investitor je Mestna občina Ljubljana, v projekt pa je zdaj z novo občino pristopnico vključno z MOL vključenih že 29 občin širše osrednjeslovenske regije.

19. oktober 2012

Avstrijsko podjetje Strabag je pričelo z gradbenimi deli za nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki na ljubljanskem Barju. Kot je obljubil že županu MOL Zoranu Jankoviću, je v izvajanje svojih del vključil slovenska podjetja.

27. september 2012

Za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov je izbran konzorcij STRABAG. Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predstavnika konzorcija STRABAG Gerhard Schinnerl in Thomas Büchner so podpisali pogodbo za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov v višini 112 milijonov evrov.

3. september 2012

Po preučitvi odločitve Državne revizijske komisije o razveljavitvi odločitev o oddaji javnega naročila, je naročnik izpeljal dodatni krog pogajanj in 1. avgusta 2012 vsem ponudnikom vročil vabilo za predajo ponudbe. V vabilu je navedel z načrtom razvojnih programov Mestne občine Ljubljana zagotovljeni znesek v skupni višini 112.220.000,01 EUR in tako odpravil nepravilnost, ki jo je naročniku očitala DKOM v svoji zadnji odločitvi z dne 12. junija 2012. Odpiranje ponudb, na katerem so bili prisotni predstavniki vseh treh ponudnikov, je bilo 7. avgusta 2012.

Julij 2012

Do sedaj je bil del sredstev iz Kohezijskega sklada EU že pridobljen, in sicer za izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode, izgradnjo 3. faze enotnega IV. in V. polja ter obveščanje javnosti (nekaj več kot 8 milijonov evrov).

1. junij 2012

Mestna občina Koper je pristopila k projektu RCERO Ljubljana.
Župan Mestne občine Koper Boris Popovič in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković sta podpisala pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Nosilni investitor projekta je Mestna občina Ljubljana, vanj pa je zdaj z novo občino pristopnico, ki se je zavezala k skupnemu koriščenju načrtovanih kapacitet RCERO Ljubljana, vključenih že 28 občin.

23. april 2012

Za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov je bil izbran konzorcij STRABAG, ki je predložil popolno in najugodnejšo ponudbo. Pogodba bo podpisana v skladu z določbami razpisne dokumentacije v višini 112.220.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV). Prvotno zagotovljena sredstva naročnika znašajo 102.912.299,01 EUR, manjkajoča sredstva v višini 9.307.701,00 EUR pa zagotavljajo občina investitorica (Mestna občina Ljubljana) in občine sovlagateljice (Občina Brezovica, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul, Občina Medvode in Občina Škofljica), vsaka v svojem lastniškem deležu (delež MOL znaša 87,32 %).

7. marec 2012

Občini Gorenja vas-Poljane in Žiri sta podpisali pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. V projekt je zdaj vključenih 27 občin, zato RCERO Ljubljana sodi med najpomembnejše projekte s področja ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji.  

30. januar 2012

Naročnik, Snaga javno podjetje, d. o. o., je v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov 26. januarja 2012 izpeljal postopek s pogajanji z vsemi tremi ponudniki. Novembra 2011 je bila namreč sprejeta odločitev o izločitvi vseh treh ponudb, in sicer so bile ponudbe nesprejemljive zaradi previsoke ponudbene investicijske cene.
Rok za posredovanje pisnih pojasnil in utemeljitev naročniku je 1. februar 2012 do 15. ure.
Po prejemu teh dokumentov bo strokovna komisija pripravila analizo, na osnovi katere bo naročnik sprejel odločitev o morebitnem izboru izvajalca ponujenih del. Pogoj za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov so zagotovljena sredstva za izvedbo. Več

20. december 2011

Včeraj so se v Ljubljani na redni 6. seji sešli člani Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., in soglasno potrdili besedilo pogodbe, s podpisom katere bosta občini Gorenja vas – Poljane in Žiri pristopili k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki – RCERO Ljubljana. Več

30. november 2011

Ker ponudniki za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov presegajo zagotovljena sredstva je pooblaščeni naročnik, Snaga javno podjetje, d. o. o., vse tri ponudbe izločil kot nesprejemljive. Naročnik bo naročilo oddal po postopku s pogajanji. Več

17. oktober 2011 - odpiranje ponudb za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov

V sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov je danes v prostorih javnega podjetja Snaga potekalo odpiranje ponudb po postopku konkurenčnega dialoga. Pravočasno so prispele tri ponudbe ponudnikov konzorcija STRABAG AG & STRABAG Umweltanlagen GmbH, konzorcija GORENJE d.d. & DANECO IMPIANTI SRL in konzorcija RIKO d.o.o. & CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.. Postopek še ni zaključen. Več

10. marec 2011

Občina Bloke je pristopola k projektu RCERO in danes gostila osem županov razširjene osrednje slovenske regije. Podpisali so aneks k Pogodbi o pristopu sedmih občin k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Več

3. januar 2011

V prvi fazi pogajanj v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov smo prejeli tri idejne predloge ponudnikov GORENJE d.d. & DANECO IMPIANTI SRL, konzorcija RIKO d.o.o. & CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. in konzorcija STRABAG AG & STRABAG Umweltanlagen GmbH. Komisija bo tehnične rešitve analizirala in na podlagi analize pripravila zahteve za drugi krog pogajanj, kar pomeni, da se bodo do zaključka še spreminjale. Več

November 2010

Nadgradnja RCERO obsega izgradnjo novega odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov (3. faza IV. in V. odlagalnega polja), čistilne naprave za izcedne vode in objektov za predelavo odpadkov. Čistilna naprava in odlagalno polje sta že zgrajena, za tretji del, torej izgradnjo objektov za predelavo odpadkov, pa je v teku izbira izvajalca. Objekti RCERO bodo omogočali predelavo odpadkov, kar pomeni, da se bodo tako mešani komunalni odpadki kot ločeno zbrani organski odpadki obdelali v obratu za predelavo odpadkov, hkrati pa omogočali pridobivanje bioplina, ki ga bomo uporabili za proizvodnjo električne energije. Po taki obdelavi se bo odložilo le 20% odpadkov.

Maj 2010

V teku je postopek izbire izvajalca za izgradnjo objektov predelave odpadkov. Izvajalec bo predvidoma izbran v začetku 2011.
Do sedaj je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija in izdelana idejna zasnova ter idejni projekt. Izvedene so bile tudi geomehanske raziskave in izdelano geomehansko poročilo.

Januar 2009

Podpisana je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za rušitev obstoječe avtopralnice na območju MBO ter izgradnjo nove v bližini plinskih agregatov, za rekonstrukcijo garaže, izgradnjo novega platoja za pranje ter za rušenje obstoječega bazena izcedne vode. Dokončana je izdelava projektne dokumentacije in podana vloga za gradbeno dovoljenje.

Julij 2007

Izdelani sta in razpisni dokumentaciji in predani na MOP. Vzporedno s tem je potekala izdelava projektne dokumentacije faze PGD in PZI za razširitev platoja in izvedbo predobremenitve območja izgradnje objektov za predelavo odpadkov, ki pa se je izvajala v okviru projekta izgradnje 3. faze IV. in V. odlagalnega polja. Zaključena je prometna študija ureditve prometa na območju celega območja odlagališča Barje zaradi gradnje objektov predelave odpadkov.

V sklopu izgradnje MBO je bila izdelana tudi PGD, PZI projektna dokumentacija za rušenje obstoječega objekta za skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov na območju MBO ter dokumentacija za gradnjo novega objekta ob zbirnem centru ter pridobljena oba gradbena dovoljenja.

Januar 2007

Na predlog Snage d.o.o., na osnovi pravniških mnenj in v soglasju z izdelovalcem RD, je MOL potrdila izbiro konkurenčnega dialoga kot postopka javnega naročanja gradnje objektov predelave odpadkov. Pripombe MOP, ki se upoštevajo, so vnesene v razpisno dokumentacijo prilagojeno konkurenčnemu dialogu.

Karta MOL Ortofoto

Objekti za predelavo odpadkov. Vir: JP Snaga.

Predelovalnica odpadkov. Vir: JP Snaga.

Predelovalnica odpadkov. Vir: JP Snaga.

 Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predstavnika konzorcija STRABAG Gerhard Schinnerl in Thomas Büchner so 27. septembra 2012 podpisali pogodbo za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov v višini 112 milijonov evrov. Foto: Nik Rovan.

7. marca 2012 so pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v RCERO Ljubljana podpisali Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, mag. Janez Žakelj, župan Občine Žiri in Aleš Čerin, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana MOL. Foto: Nik Rovan.

 Pogled na odlagališče Barje, maj 2009. Foto: Miha Fras.

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.