• 2012
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Notranji cestni obroč

Leto: 2012

Izgradnja cestne povezave dolžine 560m med Njegoševo in Roško cesto obsega izgradnjo mostu na dveh nivojih (dolžina mostu 150 m). Spodnji most povezuje bregove Ljubljanice in je namenjen pešcem in kolesarjem, zgornji most povezuje Roško c. z Zaloško c. in je namenjen motornemu prometu. Poleg ureditve površin za pešce in kolesarje, bo preurejena vsa potrebna komunalna infrastruktura. V notranji obroč se povezujejo naslednje tri in štiri pasovne ceste in ulice: Tivolska, Aškerčeva, Zoisova, Karlovška, Cesta za Gradom, Roška, Njegoševa in Masarykova.
Po notranjem obroču bodo vozili avtobusi LPP, vozili bodo tudi po nekaterih ulicah znotraj obroča kot tudi po osrednjem delu Slovenske ceste, ki bo sicer zaprta za tranzitni motorni promet.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 19.700.000 €
V zgoraj navedeno pogodbeno vrednost gradnje je vključen DDV.

Stanje projekta

22. avgust 2012 - Notranji cestni obroč je z odprtjem Fabianijevega mostu, ki povezuje Njegoševo in Roško cesto, sklenjen.

Fabianijev most ima dva nivoja – zgornji je namenjen motornemu prometu, spodnji pa pešcem in kolesarjem.
Spodnji most povezuje obrežne poti ob Ljubljanici in sicer Vrazov trg na levem ter Poljanski nasip na desnem bregu Ljubljanice.

Zgornja konstrukcija mostu je namenjena motornemu prometu, ki bo potekal po dveh voznih pasovih v vsako smer. Konstrukcija mostu omogoča tudi vgradnjo tramvajskih prog.

Zgornja konstrukcija mostu premošča na desnem bregu parter med obstoječima objektoma Cukrarne, nato območje Poljanskega nasipa s cesto, strugo reke Ljubljanice ter levo obrežje z Lipičevo cesto. Na desnem bregu se priključi na podaljšek Roške ceste pred križiščem s Poljansko cesto, na levem bregu pa na južni podaljšek Njegoševe ceste.

Na južni strani objekta so omogočeni dostopi za pešce, invalide in kolesarje v spodnji del mostu. Na vzhodni in zahodni strani mostu sta stopnišči, na vzhodni strani pa tudi dvigalo.

 

Potek projekta

Maj 2012

Gradis skupina G je oddal prošnjo za podaljšanje pogodbenega roka za dokončanje mostu. Kot vzrok so bila navedena dodatno naročena dela zaradi zaščite objektov med mostom in Zaloško cesto (objekt Medicinske fakultete), ki jih ni mogel izvajati pred pridobitvijo soglasja lastnika objekta. Prav tako zaradi obsežni arheoloških izkopavanj na območju Hrvatskega trga ob cerkvi Sv. Petra.

Gradnja bo predvidoma zaključena poleti 2012.

Februar, marec, april 2012

V sklopu projekta potekajo dela na Zaloški cesti. Po zaključenih arheoloških izkopavanjih izvajalec nadaljuje z izvajanjem komunalnih vodov. Poteka obnova voziščne konstrukcije, vodovodnega omrežja, elektro kabelske kanalizacije, tkk vodov, internih vodov Medicinske fakultete, odvodnjavanje ceste, javna razsvetljava in semaforizacija.

Januar 2012

Izvedena sta oba nivoja mostu preko Ljubljanice. Križišče Poljanske ceste z Roško cesto je zaključeno. Po končanih arheoloških izkopavanjih v okolici cerkve Sv. Petra se izvajajo prestavitve komunalnih vodov. Med Stomatološko kliniko in cerkvijo Sv. Petra je potrebno izvesti povezavo med starim kanalizacijskim kolektorjem in novim kanalom do Ljubljanice. Izvajajo se ureditvena dela v okolici Plečnikovih zapornic na Ljubljanici. V izvajanju so oporni zidovi ob objektu Medicinske fakultete in ORL klinike ter prestavitve internih komunalnih vodov za potrebe UKC, OI in MF.

13. junij 2011

Podpisan je aneks k osnovni pogodbi za gradnjo Njegoševe ceste. Dela se bodo nadaljevala po predložitvi garancije za dobro izvedbo del s strani vodilnega partnerja Gradis G. Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji, na katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Kolesarji imajo tako zagotovljene povezave iz Roške ceste do obrežja Ljubljanice, torej do spodnjega mostu po bližnjih, obstoječih cestnih povezavah, dodatno pa bo urejen sestop tudi preko nove povezave za kolesarje na vzhodni strani mostu. Dvigalo med zgornjim in spodnjim nivojem je namenjeno predvsem za pešce, gibalno ovirane osebe in za vozičke.

Rok dokončanja po sklenjenem aneksu je 15. maj 2012.

Maj 2011

Zaključuje se primopredajni zapisnik med pogodbenimi partnerji v delu, ki jih je izvajal SCT, d.d.. Če bodo postopki zaključeni v predvidenih rokih bo izvajalec nadaljeval z deli v juniju 2011. Pogodba z novim izvajalcem še ni podpisana. Pogodbeni znesek se ne bo spreminjal.

7. april 2011

Predstavniki MOL so se sestali s prisilno upraviteljico go. Marijo Magdaleno Šantl in predstavniki podjetja SCT, d.d., v prisilni poravnavi ter skupno ugotovili, da SCT, d.d., pogodbenih del ne more več dokončati, zato MOL odstopa od pogodb s tem izvajalcem. Svoje zapadle obveznosti za opravljena dela je MOL poravnal.

Januar 2011

V okviru izgradnje nove cestne povezave so bila dokončana dela v sklopu obnove palače Ambrožev trg 3a in obnove trakta Cukrarne, Poljanski nasip 40. Zabetoniran je bil most na spodnjem nivoju med Vrazovim trgom in Poljanskim nasipom. Prestavljena je komunalna infrastruktura ne levem bregu Ljubljanice.

December 2010

Dela na Njegoševi cesti potekajo skladno s terminskim planom, ki predvideva do konca 2010 betoniranje spodnjega mostu preko Ljubljanice in nato nadaljevanje v letu 2011 z zgornjim mostom.

Avgust 2010

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo mostu in povezovalne ceste, na katerega so se pritožile štiri stranke v postopku. Ministrstvo za okolje je z odločbo pritožbe zavrglo in pritožitelje napotilo na upravno sodišče, v kolikor se s takšno odločitvijo ne strinjajo. Gradbeno dovoljenje je dokončno, ni pa še pravnomočno, ker še poteka rok, v katerem pritožitelji lahko sprožijo upravni spor. Dela potekajo.

November 2009

V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo mostu in povezovalno cesto.

Oktober 2009

Del projekta sklenitve notranjega cestnega obroča je projekt Cukrarna.

V Mestni hiši je na ogled razstava elaboratov za »Ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter arhitekturno zasnovo upravnega središča«. Prvo nagrado, v vrednosti 31.500 evrov, je ocenjevalna komisija dodelila Marku Studenu. Več

September 2009

Rušenje na povezovalnem traktu med objektoma Poljanski nasip 40 (Cukrarna) in Ambroževim trgom 3 (Palača) je, na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, potekalo od 18. do 21.9.2009. Pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo mostu in povezovalno cesto pa je v teku.

Avgust 2009

Na pogajanjih MOL s ponudniki za izvedbo javnega naročila "Izgradnja mostu preko Ljubljanice in podaljška Njegoševe ceste med Roško in Zaloško cesto" je bil izbran izvajalec SCT, d.d., s ponudbo v vrednosti 16.547.169 evrov z DDV.

Junij 2009

V teku je razpis za izbor izvajalca.

April 2009

Porušili smo Gimplovo hišo, ki jo je MOL odkupila, za gradnjo nove povezave Roška – Njegoševa.

Februar 2009

Z ministrstvom za zdravje smo se dogovorili, da bo Republika Slovenija na MOL brezplačno prenesla zemljišča, potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo povezovalne ceste Roška – Njegoševa oziroma mostu čez Ljubljanico.

November 2008

Za gradnjo povezovalne ceste med Roško in Njegoševo cesto smo od denacionalizacijskih upravičencev z izvensodnimi poravnavami pridobili vsa zemljišča v območju Cukrarne.

Izdelani so PGD projekti za most. Pridobivamo zemljišča za razširitev Bohoričeve ceste.

Karta MOL Ortofoto


Fabianijev most, avgust 2012. Vir: ATELIERarhitekti


Fabianijev most, avgust 2012. Vir: ATELIERarhitekti


Fabianijev most na dan otvoritve, 22. avgusta 2012. Foto: Nik Rovan


Fabianijev most na dan otvoritve, 22. avgusta 2012. Foto: Nik Rovan


Sprehajalne poti ob Fabianijevem mostu, 22. avgust 2012. Foto: Nik Rovan

 
Razstava elaboratov za ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga. Foto: Miha Fras

 
Prvonagrajeni elaborat Marka Studena. Foto: Kristina Ina Novak

 
Območje Cukrarne. Foto: Barbara Jakše Jeršič

 
Porušena Gimplova hiša. Foto: Barbara Jakše Jeršič 

 
Porušena Gimplova hiša. Foto: Barbara Jakše Jeršič

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2019 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.