• 2009
  • Stanovanjska dejavnost

Stanovanjski objekt ob Viški cesti

Leto: 2009

Projekt obsega novogradnjo 31 stanovanj. Spodaj navedena vrednost je z DDV.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 3.176.996 €

Stanje projekta

9. april 2009 – otvoritev enaintridesetih neprofitnih stanovanj na Viški cesti 21
 

Opis projekta

Gradnja zadnjih dveh večstanovanjskih objektov, imenovanih C in D, se je zaključila letos marca. V objektu D je skupna uporabna površina nekaj čez 2.500 m2 z 31 stanovanji, 11 parkirnimi mesti v kletni etaži in 36 na zunanjem parkirišču.

Objekta ležita na zemljiščih, ki so delno v lasti zasebne gospodarske družbe Kraški zidar, d.d. (v izmeri 5.003 m2), delno pa v lasti JSS MOL (parc. št. 1059, 1060/1, 1060/2, 1061 k.o. Vič, v izmeri 2.378 m2), ki je postal lastnik zemljišča na osnovi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v letu 2005. Javni stanovanjski sklad MOL je lastnik objekta D, lastnik objekta C je Kraški zidar, d.d. Objekta imata, zaradi urbanističnih pogojev gradnje, skupen izvoz in uvoz do skupnih kletnih in zunanjih parkirišč.

Poleg objekta D se je zaključilo tudi delo objekta C, kjer je lastnik Kraški zidar, d.d. Za vse objekte v novozgrajeni soseski je izbran upravnik UPR, d.o.o., Ljubljana.

Karta MOL Ortofoto

Stanovanjski objekt ob Viški cesti . Foto: Miha Fras

Stanovanjski objekt ob Viški cesti . Foto: Miha Fras

Stanovanjski objekt ob Viški cesti . Foto: Miha Fras 

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.