Ljubljanski Projekti

 
  • Kultura in turizem
  • Center

Kulturni kare na Metelkovi in akademije na Roški


Status projekta: v teku

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

Leto 2010
 

Stanje projekta

Avtonomni kulturni center Metelkova mesto kot celota še nima urejene institucionalne oblike delovanja. Kako se bodo organizirali, je odvisno od skupin na Metelkovi, saj je to njihova avtonomna odločitev.

Mestna občina je vse svoje obveznosti izpolnila v letu 2010.
 

Potek projekta

December 2013

Partnerska stran, predstavniki Metelkove še niso določili pravne forme organiziranosti.

Dekani vseh treh Umetniških akademij na Roški so se skupaj z rektorjem in obema ministroma (šolstvo in kultura) dogovorili, da se odpovedo skupnemu prostoru za akademije na Roški. Posledica te odločitve je, da se vprašanje akademij rešuje parcialno.

Avgust 2010

Mestna občina Ljubljana je uredila vprašanje lastništva Metelkove v septembru 2008. Postala je lastnica zemljišča, upravljanje Metelkove pa je prepustila avtonomiji Metelkove mesta. MOL bo zagotovila protihrupno zaščito za okoliške stanovalce.

Za umetniške akademije na Roški je Mestni svet MOL sprejel potrebne prostorske načrte. Na potezi je vlada, da začne z gradnjo.

Mestna občina je tako izpolnila vse svoje obveznosti.
 

Leto 2009

- končana je idejna zasnova preureditve podstrehe stavbe Pešci,
- pregled in servis gasilnih aparatov,
- izvedena so manjša elektro dela na stavbah Pešci in Garaže,
- sprejet je temeljni dokument za izvedbo investicije DIIP Metelkova mesto.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Metelkova mesto je bil po več javnih razpravah dokončan in sprejet junija 2009. Dokument obsega popolno obnovo objektov, izhaja iz stališča popolne programske avtonomije ustvarjalcev na Metelkovi in je skladno z Zakonom o graditvi objektov temeljni dokument za izvedbo investicije. Investicija je ocenjena na okoli 6 mio EUR.

Dokončnega dogovora med MOL in predstavniki AKC Metelkova mesto o izvajanju obnove še ni, za obnovo bo odgovorna MOL, ki pa bo vse projekte izvajala v sodelovanju s predstavniki AKC Metelkova mesto. K projektu obnove bo mogoče pristopiti šele takrat, ko bo podpisana pogodba o upravljanju AKC Metelkove s strani MOL in ustvarjalci z Metelkove. Sredstva za investicijo bo zagotovila MOL, s projektom bo prav gotovo mogoče kandidirati tudi za evropska sredstva.

Leto 2008

- narejen je arhitekturni posnetek obstoječega stanja objektov na Metelkovi,
- končana je delna drenaža stavbe Pešci,
- izveden je nakup nove zapornice,
- pregled in servis gasilnih aparatov.

Karta MOL Ortofoto

Kulturni kare na Metelkovi in akademije na Roški.  Foto: arhiv ZTL

Kulturni kare na Metelkovi in akademije na Roški.  Foto: arhiv ZTL

Kulturni kare na Metelkovi in akademije na Roški.  Foto: arhiv ZTL

Kulturni kare na Metelkovi in akademije na Roški. Foto: Jasper Spolestra

Kulturni kare na Metelkovi in akademije na Roški. Foto: Jasper Spolestra