• 2009
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Kopitarjeva ulica, Vodnikov in Ciril-Metodov trg ter Stritarjeva ulica

Leto: 2009

Projekt obsega prestavitev in obnovo oz. novogradnjo komunalnih vodov, ureditev križišč ter novo tlakovanje Ciril Metodovega trga in Stritarjeve ulice. Skupna vrednost del obnove na Kopitarjevi, Vodnikovem trgu, Ciril - Metodovem trgu in Stritarjevi ulici znaša približno 2,5 mio evrov.

Status projekta: izvedeno

Stanje projekta

27. oktober 2009 - otvoritev prenovljenega Ciril Metodov trg in Stritarjeve ulice
 

Opis projekta

V okolici tržnice, tj. po Kopitarjevi (dela so bila zaključena že 28.8.2009), Vodnikovem trgu in Ciril-Metodovem trgu, so bili obnovljeni, prestavljeni oz. novozgrajeni komunalni vodi, kar je koordiniralo JP VO-KA, d.o.o. Poleg tega je bilo na Kopitarjevi in Ciril-Metodovem trgu zamenjano plinovodno omrežje, na delu Ciril-Metodovega trga pa na novo zgrajeno vročevodno omrežje.

Obnovo komunalnih vodov in tlakovanja Stritarjeve ulice je koordiniralo JP Energetika, d.o.o. Izvedena je bila zamenjava glavnega plinovoda, vročevoda in vodovoda. Obnovljeni so bili kanalizacijski priključki. Dodatno je bil zgrajen del elektrokabelske kanalizacije za potrebe elektroenergetskih vodov in kabelska kanalizacija za potrebe javne razsvetljave. Prav tako je bila zgrajena meteorna kanalizacija in v celoti obnovljen zgornji ustroj cestišča, vključno z izdelavo parterne ureditve.

Vsa dela so potekala skladno s pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem Ministrstva za kulturo RS in pod nadzorom arheologov Muzeja in galerij mesta Ljubljana. Poleg nadzora pri izkopih, potrebnih za obnovo obstoječih komunalnih vodov, so arheologi tam, kjer je bilo to potrebno, opravili tudi predhodne arheološke raziskave. Rezultati raziskav so prispevali dodaten kamenček v zgodovinski mozaik Ljubljane. Tako so bili na Kopitarjevi ulici, proti vsem pričakovanjem, odkriti sledovi prazgodovinske poselitve, na Vodnikovem trgu pa so arheologi dokumentirali temelje srednjeveških Samostanskih vrat, ki so z mogočnim obrambnim sistemom varovala Ljubljano pred turškimi vpadi. Prav na tem delu je bilo območje izkopavanj razširjeno z namenom, da se z novimi komunalnimi vodi izognemo posegom v obstoječe zidane strukture. Raziskave bodo predvidoma končane do sredine novembra.

Skupna vrednost del obnove na Kopitarjevi, Vodnikovem trgu, Ciril - Metodovem trgu in Stritarjevi ulici znaša približno 2,5 mio evrov.

Karta MOL Ortofoto

Prenovljen Ciril-Metodov trg, oktober 2009. Foto. Miha Fras

Prenovljen Ciril-Metodov trg, oktober 2009. Foto. Miha Fras 

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.