• 2010
  • Šport
  • Bežigrad

Center Stožice

Leto: 2010

Projekt obsega izgradnjo stadiona za 16000 gledalcev in športne dvorane za 12000 gledalcev ter športno-rekreativnega centra.

Status projekta: izvedeno

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura. 

V letu 2010 je MOL uspešno kandidirala za evropska sredstva za sofinanciranje večnamenskega nogometnega stadiona Stožice. Znesek sofinanciranja, ki je bil v celoti porabljen, je znašal 9.386.149 EUR (EU sredstva: 7.978.226 EUR; sredstva takratnega Ministrstva za šolstvo in šport: 1.407.923,00 EUR).
 

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

Leto 2008
 

Stanje projekta

Za nogometni stadion, ki je po oceni UEFA med tremi najboljšimi stadioni v Evropi v svoji kategoriji, za večnamensko športno dvorano in za parkirna mesta smo avgusta 2010 pridobili poskusno uporabno dovoljenje, končno uporabno dovoljenje pa maja 2011. 

MOL je za izvedena in potrjena dela (za izgradnjo večnamenske športne dvorane in nogometnega stadiona, 804 parkirnih mest, okoliške infrastrukture (Božičeva in Štajerska cesta), dela parka ter sanacijo opuščene gramozne jame) plačala 114 mio evrov brez DDV. Izključno zaradi projekta Stožice je MOL v proračun prejela 111 mio EUR brez DDV, in sicer:

  • z uspešnim mednarodnim javnim razpisom smo od zasebnega partnerja GREP-a dobili 81 mio EUR za pravico graditi trgovski center;
  • skladno s pogodbo o opremljanju komunalne infrastrukture in plačilom komunalnega prispevka je zasebni partner MOL izvedel in plačal 19 mio EUR;
  • v proračun MOL smo prejeli 9 mio evropskih sredstev in sredstev MŠŠ; sredstva MŠŠ v višini 2 mio evrov smo morali vrniti, vendar menimo, da smo do njih upravičeni in zato tožimo;
  • 2 milijona evrov znašajo namenska sredstva Darsa za izgradnjo vpadnice (ki jih je MOL prejel vrnjene na podlagi pogodbe med DARS in MOL iz leta 1996 za sofinanciranje izgradnje avtocestnega obroča s pripadajočimi aneksi).
     

Potek projekta

September 2013

Vlada RS in MOL se dogovarjata za vzpostavitev Muzeja športa v Centru Stožice. Skupaj z JZ Šport Ljubljana, Mestnim muzejem Ljubljana in Društvom športnih novinarjev Slovenije smo že naredili prvi korak k uresničitvi dogovora, saj smo v dvorani Stožice vzpostavili Hram slavnih športnikov in izdelali idejni projekt za vzpostavitev Muzeja športa v delu prostorov stadiona Stožice.  

Avgust 2013

Vzpostavljen je sistem kontrole pristopa na dvorani in stadionu. Pogodbena vrednost projekta je 101.260,00 EUR z DDV.

Marec 2013

MOL je unovčila bančni garanciji pri NLB in Factor banki v skupni vrednosti 1.000.000 EUR skladno s pogodbo za projekt Stožice. Sredstva so namenjena za dokončanje oz. zaključek manjkajočih del.

Marec 2012

Izdano je bilo uporabno dovoljenje za 1. fazo zunanje ureditve (parka) ter objavljen razpis za izvajalca del 2. faze zunanje ureditve.

Leto 2011

V letu 2011 je javno podjetje Energetika Ljubljana zgradila hladilno strojnico. Vrednost projekta je 1.199.976 evrov.

Maj 2011

Po poskusnem uporabnem dovoljenju za nogometni stadion, večnamensko športno dvorano in parkirna mesta je bilo maja 2011 izdano končno uporabno dovoljenje.

Avgust 2010

Za nogometni stadion, večnamensko športno dvorano in 1300 parkirnih mest smo pridobili poskusno uporabno dovoljenje.

Otvoritveno tekmo v dvorani Centra Stožice sta v torek, 10. avgusta 2010, odigrali košarkarski reprezentanci Slovenije in Španije, otvoritveno tekmo stadiona pa v sredo, 11. avgusta 2010, nogometni reprezentanci Slovenije in Avstralije.

10. avgust 2010

Ministrstvo za okolje in prostor RS je zasebnemu partnerju v projektu (GREP, d.o.o.) za dobo devetih mesecev izdalo Odločbo o poskusnem obratovanju prve etape Športnega centra Stožice.

Pri objektih za množično uporabo je izdaja odločbe o poskusnem obratovanje utečena praksa, saj se morajo v tem času izvesti prve meritve hrupa in elektromagnetnega sevanja. Odločba o poskusnem obratovanju se izda za dobo od 3 do 15 mesecev.

Julij 2010

Zasebnemu partnerju smo odobrili vlogo za 30-dnevno podaljšanje roka dokončanja javnega dela projekta.

9. maj 2010 - dan odprtih vrat

Mestna občina Ljubljana je na željo Ljubljančank in Ljubljančanov na praznik mesta Ljubljane na gradbišču v Stožicah pripravila dan odprtih vrat z vodenimi ogledi nastajajoče večnamenske dvorane in nogometnega stadiona. Ogledov se je udeležilo približno 30.000 športnih navdušencev iz vse Slovenije.

September 2009

Projekt se izvaja skladno s predvidenim rokom dokončanja, to je 30. junij 2010.

13. avgust 2009

Župan Zoran Janković je predsedniku države dr. Danilu Türku predstavil napredovanje gradnje športnih objektov na lokaciji nastajajočega Športnega parka Stožice. 

30. junij 2009

Leto dni pred uradnim odprtjem so si lahko vsi zainteresirani na dnevu odprtih vrat ogledali gradnjo nastajajočega Športnega parka Stožice.

Predstavila se je tudi avstrijska Supernova, ki bo namesto srbske Delte gradila trgovski center na območju Športnega parka Stožice.

30. marec 2009 - dopolnilno gradbeno dovoljenje
27. januar 2009 - delno gradbeno dovoljenje

27. januarja 2009 je bilo izdano delno gradbeno dovoljenje za gradnjo večnamenskega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega poslovno trgovskega objekta z vso potrebno infrastrukturo, 30. marca 2009 pa je bilo izdano dopolnilno gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je popolno in pravnomočno. Gradnja stadiona in športne dvorane je v teku in se izvaja skladno s terminskim načrtom. 

17. november 2008

Izdelan in sprejet je bil OPPN. Po obstoječem gradbenem dovoljenju se opravljajo izkopi, gradbeno dovoljenje za gradnjo stadiona in športne dvorane bo pridobljeno januarja 2009.

Otvoritev obeh športnih objektov bo 30. junija 2010, za kar izvajalec jamči z bančnima garancijama v vrednosti 25 mio EUR.

V sklopu ureditve Športnega parka Stožice bo zgrajena tudi Štajerska vpadnica in 1300 parkirnih mest po sistemu P+R, med športno dvorano in stadionom bo trgovski center.

5. avgust 2008 - podpis pogodbe o nakupu trgovskega centra v sklopu bodočega Športnega parka Stožice

Na lokaciji bodočega Športnega parka Stožice sta družbi GREP, d.o.o., in Delta Real Estate, d.o.o., slavnostno podpisali prodajno pogodbo za trgovski center v Stožicah. Pogodbo so podpisali mag. Uroš Ogrin in Zlatko Sraka, direktorja družbe GREP, d.o.o., ter Dejan Racić, generalni direktor Delta Real Estate, d.o.o., v imenu družbe Delta Immobilia, d.o.o., ki je njihova - za potrebe projekta v Sloveniji ustanovljena - hčerinska družba. Vrednost projekta znaša 242,5 milijona evrov.

Več o podpisu pogodbe o nakupu trgovskega centra Stožice lahko preberete na naših spletnih Novicah.

11. junij 2008 - izbran trgovski partner – Delta Real Estate in podpis predpogodbe o gradnji trgovskega dela Športnega parka Stožice

V Rdeči dvorani Mestne hiše je vodstvo družbe GREP, d.o.o., z izbranim trgovskim partnerjem, srbskim podjetjem Delta Real Estate, podpisalo predpogodbo o gradnji trgovskega dela Športnega parka Stožice.

Družba GREP, d.o.o., ki je mešana družba družb Gradis skupina G in družbe Energoplan, je bila ustanovljena za realizacijo projekta Športni park Stožice in predstavlja zasebnega partnerja v projektu; javni partner je Mestna občina Ljubljana.

Več o izboru trgovskega partnerja in podpisu predpogodbe lahko preberete na naših spletnih Novicah.

15. aprila 2008 – MOL pridobila bančno garancijo

Mestna občina Ljubljana je od zasebnega partnerja za dobro in pravočasno izvedbo izgradnje Športnega parka Stožice pridobila bančni garanciji FACTOR BANKE d.d. in NLB d.d.. Vsaka od njiju je izdala bančno garancijo v višini 12.500.000,00 EUR.

28. marec 2008 - podpis pogodbe za gradnjo Športnega parka Stožice

V Rdeči dvorani ljubljanske Mestne hiše so mag. Milan Jelovčan, član uprave Merkur – trgovina in storitve, d. d., Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, mag. Uroš Ogrin, glavni izvršni direktor Gradis skupina G d. d, in Simon Jan, izvršni direktor Energoplan d. d. podpisali pogodbo za gradnjo Športnega parka Stožice.

28. februarja 2008 - izbran zasebni partner za gradnjo Športnega parka Stožice

Izbran je bil zasebni partner za gradnjo Športnega parka Stožice. Od sedmih ponudnikov, ki so izpolnjevali pogoje za oddajo ponudbe, sta svoji ponudbi pravočasno oddala dva: Gradis skupina G s partnerjema Energoplanom in Merkurjem ter skupina RED z družbama Multi Corporation in OAA International.

Več o izboru zasebnega partnerja za gradnjo Športnega parka Stožice lahko preberete na naših spletnih Novicah.

Karta MOL Ortofoto


Vizualizacija Centra Stožice. Vir: Sadar Vuga Arhitekti, d.o.o., foto: Barbara Jakše Jeršič 
 


Center Stožice, nogometni stadion, julij 2010. Foto: Barbara Zajc


Center Stožice, nogometni stadion, julij 2010. Foto: Barbara Zajc 


Center Stožice, nogometni stadion, julij 2010. Foto: Barbara Zajc 

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.