• 2014
  • Infrastruktura in promet
  • Center

Oživitev nabrežij Ljubljanice - Cankarjevo nabrežje

Leto: 2014

Sanacija tlakov na nabrežju.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 1.167.200 €

Podrobnejši opis projekta

KPL d.d., ki je na javnem razpisu ponudil najnižjo ceno za prenovo Cankarjevega nabrežja (956.730 eur - brez DDV), je 2. junija 2014 začel s pripravljalnimi deli za prenovo nabrežja in Ribjega trga. V okviru projekta, katerega so sprojektirali v Ateljeju Vozlič, je predvidena izenačitev nivoja vozišča s pločnikom ob stavbah in s pločnikom ob ograji (kar bo omogočilo odstranitev obstoječe stopnice in klančine ob Čevljarskem mostu), uredili se bodo deli obstoječe nezaščitene ograje, na novo bo urejena taktilna pot za slepe in slabovidne, prenovljena bo trasa javne razsvetljave (obstoječi drogovi za javno razsvetljavo se bodo nadomestili s tipom »Stara Ljubljana«), dotrajano drevje ob Ljubljanici pa bo nadomeščeno z novim.

Tlak

Ohranja se koncept ureditve s tripartitnim tlakom - plošče iz umetnega kamna ob ograji, v lokih položene granitne in porfirne kocke v sredini in porfirne plošče ob stavbah. Obstoječ betonski robnik bo nadomeščen z robnikom iz umetnega kamna s taktilno oznako za slepe in slabovidne v širini 30cm. S tem bo sklenjena pot slepih in slabovidnih, ki poteka po Čopovi ulici, čez Tromostovje, po Cankarjevem nabrežju, preko Čevljarskega mostu in naprej po Bregu. Na Ribjem trgu bo ohranjen historični vzorec v rdečih porfirnih ploščah, ki bodo v osi trga obdelane v kanaliranem vzdolžnem vzorcu, tudi v pomoč slepim in slabovidnim.

Ograja

Deli obstoječe nezaščitene betonske ograje se bodo obnovili, nameščena bo nova kovinska ograja, ki bo pomaknjena na zunanji rob betonske ograje. V nastale plitve balkone, ob drevesa, bomo namestili nove klopi.

Drevje

Poškodovane pokopališke vrbe žalujke ob ograji (devet dreves) bomo zamenjali z novimi, dve vrbi ob novi Ribji brvi pa bosta presajeni. S podzemnimi kesoni in z ustrezno sestavo zemljine bodo zagotovljeni optimalni rastni pogoji. Visoke Trnate Gledičevke na vzhodni strani nabrežja, med Krojaško ulico in Pod Trančo, bomo obnovili in ohranili, ravno tako lipo na Ribjem trgu.

Karta MOL Ortofoto

 Podoba Cankarjevega nabrežja po prenovi. Vir: arhiv MOL

Cankarjevo nabrežje se bo to poletje odelo v novo podobo. Foto: Dunja Wedam, vir: ZTL
 

_

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.