• 2007
  • Infrastruktura in promet
  • Trnovo

Barjanska vpadnica

Barjanska cesta

Leto: 2007

Projekt obsega izgradnjo ceste, mostu in komunalne infrastrukture.

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 6.500.000 €

Rok izvedbe, zastavljen pred volitvami 2006

Leto 2007
 

Opis projekta

4. decembra 2007 je Ljubljana dobila nov del Barjanske ceste z mostom čez Gradaščico. Novozgrajena Barjanska cesta je štiripasovna z vmesno zelenico, obojestranskimi pločniki za pešce in kolesarskima stezama ter drevoredi. Dolžina odsekov Barjanske ceste med križiščem Mirje in Ziherlovo cesto je 600 m.

Investitor je bila Mestna občina Ljubljana s soinvestitorji VO-KA, Elektro Ljubljana, Telekom in Energetika Ljubljana. Izvajalec del pa je bil SCT, d. d.. Pogodbena vrednost del za gradnjo mostu čez Gradaščico in prestavitev Gradaščice je znašala okrog 2.7 milijonov evrov, za izgradnjo Barjanske ceste s komunalno infrastrukturo, pa okrog 4.3 milijone evrov. Arhitektonsko zasnovo gradnje je izdelal arhitekt Jurij Kobe, Arhe, d.o.o., projekt za izvedbo del Janez Repež, univ.dipl.inž.grad., za cestni del Ljuba Dalla Valle, univ.dipl.inž.grad., za most pa Projekt nizke zgradbe, d.o.o..
 

Potek projekta

Junij 2007

Pričela se je gradnja cestnega odseka med križiščem z ulico Mirje do Ziherlove ceste ter rekonstrukcijo Finžgarjeve ceste in Gradaške ulice na odseku od Riharjeve do Emonske ceste z ureditvijo celotne komunalne infrastrukture.

Leto 2006

Pričetek gradnje mostu čez Gradaščico s prestavitvijo struge Gradaščice, vključno z ureditvijo obvodnega prostora.

Leto 1997

Gradnja novega dela Barjanske ceste z izvedbo predobremenilnega nasipa.

Karta MOL Ortofoto


Barjanska vpadnica, september 2010. Foto: Kristina Ina Novak

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.