• 2016
  • Infrastruktura in promet
  • Vič

Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki

Leto: 2016

Status projekta: izvedeno
Vrednost projekta: 155.000.000 €
Projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in je sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada. To je doslej največji kohezijski projekt Slovenije.
Viri financiranja investicije:
• 65,88% sredstva kohezijskega sklada EU,
• 14,01% sredstva državnega proračuna,
• 10,11% okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
• 10,00% sredstva občinskih proračunov.


Opis projekta

Projekt RCERO LJUBLJANA se izvaja kot skupni projekt občin Osrednje slovenske regije ter sledi razvojnim usmeritvam države s področja okoljske infrastrukture na področju ravnanja z odpadki in je zato uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 do 2013, ki ga je sprejela Vlada RS.

RCERO Ljubljana rešuje problem komunalnega ravnanja z odpadki v osrednji slovenski regiji in predstavlja celovito rešitev problematike ravnanja z odpadki ter sledi doslednemu izpolnjevanju EU direktiv. Poleg tega projekt RCERO zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, zlasti metana (CH₄), omogoča pridobivanje sekundarnih energentov, zagotavlja varovanje vodnih virov in zagotavlja optimalno rabo razpoložljivih odlagalnih površin.


Nadgradnja RCERO Ljubljana zajema izgradnjo naslednjih objektov:

  1. Objekti za predelavo odpadkov
  2. Čistilna naprava za izcedne vode
  3. 3. faza IV. in V. odlagališča nenevarnih odpadkov Barje

Objekti RCERO med drugim omogočajo predelavo odpadkov, izrabo njihove energetske vrednosti, proizvodnjo elektrike iz bioplina, pridobivanje komposta in preprečujejo izpuste toplogrednih plinov (predvsem metana) v ozračje.

Občine, vključene v projekt RCERO

Pogodbeno je v projekt RCERO vključenih 49 občin. Mestna občina Ljubljana ima kot največja občina status nosilnega investitorja in koordinira vse potrebne aktivnosti z ostalimi občinami.

Primestne občine, solastnice JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, ki imajo status lastnika RCERa so: Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul, Občina Medvode in Občina Škofljica.  

Ostale občine pristopnice k projektu RCERO, ki imajo poseben status financiranja projekta in koriščenje njegovih kapacitet pod enakimi pogoji kot lastnice so: Občina Ig, Občina Velike Lašče, Občina Domžale, Občina Kamnik, Občina Mengeš, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Lukavica, Občina Moravče, Občina Vodice in Občina Cerklje na Gorenjskem.

Z namenom skupnega ravnanja z odpadki v okviru RCERO Ljubljana in koriščenja njegovih storitev in še posebej z namenom doseganja ciljev na področju ponovne uporabe komunalnih odpadkov, skladno z Direktivo Evropske komisije,  so se dosedanjim občinam pridružile še občine: Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Bloke, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Koper, Šmartno pri Litiji, Vrhnika, Borovnica, Log – Dragomer, Idrija, Postojna, Pivka, Cerkno, Ankaran, Trebnje, Mokronog – Trebelno, Mirna, Šentrupert, Kranj, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo, Piran, Ajdoviščina in Vipava. Te občine niso financirale izgradnje RCERA, bodo pa plačevale 5% višjo ceno predelave odpadkov.

Več o projektu na spletni strani: RCERO.
 

Stanje projekta

Leto 2017

RCERO Ljubljana je poskusno obratoval v letu 2016, leto 2017 pa je garancijsko obdobje. Z januarjem 2018 bo projekt RCERO Ljubljana zaključen. V projekt je od maja 2017 dalje vključenih 49 občin.

V letu 2017 vzpostavljamo tudi učno pot "Enkratno je stvari uporabljati večkratno", ki bo potekala okoli objektov RCERO Ljubljana. Več

Potek projekta – najpomembnejši dogodki

Februar 2017

V projekt je trenutno vključenih 43 občin.

Leto 2016

RCERO Ljubljana poskusno obratuje.

Leto 2015

Po najsodobnejših tehnoloških smernicah so v letu 2015 začeli poskusno obratovati objekti za predelavo odpadkov. 700.000 Slovencev iz 33 občin (tretjina Slovenije) bo po predelavi odlagalo le 20% za okolje neškodljivih odpadkov, 80% jih bomo ponovno uporabili kot surovine ali energente.

10. februar 2014

Agencija Republike Slovenije za okolje z javnim naznanilom obvešča javnost o upravnem postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-167/2006-18 z dne 29. 11. 2007 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega

16. december 2013

Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala okoljevarstveno soglasje za poseg Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki(RCERO) Ljubljana z objekti za obdelavo odpadkov (MBO).

December 2013

Trenutno na gradbišču potekajo manjša in pripravljalna dela (prestavitve vodov, predobremenitve itd.). Začetek gradnje glavnih objektov je skladno s terminskim načrtom predviden januarja 2014, začetek poskusnega obratovanja glavnih objektov pa je predviden maja 2015.
V jeseni so bile izvedene predvidene predobremenitve terena na območju gradnje objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO). Izvajalec del, Strabag, trenutno po delih predaja t. i. »Basic Design« dokumentacijo - to je stopnja tehnoloških načrtov med PGD (projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (projekti za izvedbo). Na upravno enoto Vič sta vloženi vlogi za gradbeno dovoljenje za upravno stavbo in za objekte MBO.
Nekatere aktivnosti so že dokončane (skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov, pralnica vozil, rušitve starih objektov), pogodbena dela pa se v glavnem odvijajo v skladu s terminskim načrtom. Doslej je prišlo do manjših odmikov oz. podaljšanj pri delih na skladišču nevarnih gospodinjskih odpadkov in pralnici vozil, in sicer zaradi neugodnih vremenskih razmer, nepredvidenih situacij in nejasne dokumentacije, kar pa ne vpliva na končni pogodbeni rok izvedbe.

11. september 2013

Sešli so se člani Sveta RCERO Ljubljana, ki so se seznanili z aktivnostmi na projektu RCERO Ljubljana in okvirnim terminskim načrtom izgradnje objektov za predelavo odpadkov v okviru projekta RCERO Ljubljana, v katerega je vključenih že skoraj 700.000 prebivalcev.
Izvajalec del, Strabag AG in Strabag Umweltanlagen GmbH, je z deli začel oktobra 2012. Porušili so staro avtopralnico in objekt za skladišče nevarnih gospodinjskih odpadkov, odstranili del ceste in izvedli predobremenitve terena. Pred dvema mesecema so dokončali gradnjo nadomestnih objektov – pralnice tovornjakov s periščem težke mehanizacije in skladišča nevarnih frakcij odpadkov. Oba objekta že imata uporabno dovoljenje in sta v uporabi za potrebe odlagališča in zbiranje odpadkov.
Junija 2013 je bila na Agencijo RS za okolje ARSO predana vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja (OVS) in za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) Odlagališča Barje zaradi gradnje novih objektov. V okviru postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za nadgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana z objekti za obdelavo odpadkov (MBO) poteka javna razgrnitev dokumentacije, in sicer od 9. septembra 2013 do 8. oktobra 2013 na sedežu Agencije RS za okolje.
Svet RCERO Ljubljana se je seznanil tudi s potencialnimi nevarnostmi, ki grozijo projektu pri tehnični izvedbi. Resna grožnja projektu je spreminjanje okoljske zakonodaje v okviru ministrstva za kmetijstvo in okolje – na primer Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata. Predpis, ki je še v pripravi, namreč uvaja določene zahteve, ki so tehnološko neizvedljive in pogodbeno nedogovorjene ter v nasprotju s prakso preostalih držav članic EU.

31. maj 2013

Projekt nadgradnje RCERO Ljubljana mnoge občine prepoznavajo kot ekološko odlično in najbolj primerno rešitev za odgovorno ravnanje z odpadki. Prvim sedmim občinam podpisnicam in sovlagateljicam, ki so medobčinsko pogodbo za projekt nadgradnje RCERO Ljubljana podpisale leta 2006, so se pozneje postopoma pridružile še druge občine. Aprila 2013 so k projektu RCERO Ljubljana pristopile občine Vrhnika, Borovnica in Log–Dragomer in tako je v RCERO Ljubljana zdaj vključenih že 32 občin.

Trenutno potekata rušenje obstoječih in gradnja dveh nadomestnih objektov: avtopralnice ter objekta za skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov. Letos jeseni bomo pridobili gradbeno dovoljenje in začeli graditi glavne objekte, prve odpadke pa bo nova tovarna za obdelavo odpadkov začela sprejemati sredi leta 2015.

24. oktober 2012

Občina Šmartno pri Litiji je podpisala pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Nosilni investitor je Mestna občina Ljubljana, v projekt pa je zdaj z novo občino pristopnico vključno z MOL vključenih že 29 občin širše osrednjeslovenske regije.

19. oktober 2012

Avstrijsko podjetje Strabag je pričelo z gradbenimi deli za nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki na ljubljanskem Barju. Kot je obljubil že županu MOL Zoranu Jankoviću, je v izvajanje svojih del vključil slovenska podjetja.
Začetek poskusnega obratovanja objektov za predelavo odpadkov je zdaj predviden junija 2015, redno obratovanje pa oktobra 2016.

27. september 2012

Za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov je izbran konzorcij STRABAG. Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predstavnika konzorcija STRABAG Gerhard Schinnerl in Thomas Büchner so podpisali pogodbo za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov v višini 112 milijonov evrov.

3. september 2012

Po preučitvi odločitve Državne revizijske komisije o razveljavitvi odločitev o oddaji javnega naročila, je naročnik izpeljal dodatni krog pogajanj in 1. avgusta 2012 vsem ponudnikom vročil vabilo za predajo ponudbe. V vabilu je navedel z načrtom razvojnih programov Mestne občine Ljubljana zagotovljeni znesek v skupni višini 112.220.000,01 EUR in tako odpravil nepravilnost, ki jo je naročniku očitala DKOM v svoji zadnji odločitvi z dne 12. junija 2012. Odpiranje ponudb, na katerem so bili prisotni predstavniki vseh treh ponudnikov, je bilo 7. avgusta 2012.

Julij 2012

Do sedaj je bil del sredstev iz Kohezijskega sklada EU že pridobljen, in sicer za izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode, izgradnjo 3. faze enotnega IV. in V. polja ter obveščanje javnosti (nekaj več kot 8 milijonov evrov).

1. junij 2012

Mestna občina Koper je pristopila k projektu RCERO Ljubljana.
Župan Mestne občine Koper Boris Popovič in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković sta podpisala pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Nosilni investitor projekta je Mestna občina Ljubljana, vanj pa je zdaj z novo občino pristopnico, ki se je zavezala k skupnemu koriščenju načrtovanih kapacitet RCERO Ljubljana, vključenih že 28 občin.

23. april 2012

Za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov je bil izbran konzorcij STRABAG, ki je predložil popolno in najugodnejšo ponudbo. Pogodba bo podpisana v skladu z določbami razpisne dokumentacije v višini 112.220.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV). Prvotno zagotovljena sredstva naročnika znašajo 102.912.299,01 EUR, manjkajoča sredstva v višini 9.307.701,00 EUR pa zagotavljajo občina investitorica (Mestna občina Ljubljana) in občine sovlagateljice (Občina Brezovica, Občina Dobrova-Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul, Občina Medvode in Občina Škofljica), vsaka v svojem lastniškem deležu (delež MOL znaša 87,32 %).

7. marec 2012

Občini Gorenja vas-Poljane in Žiri sta podpisali pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. V projekt je zdaj vključenih 27 občin, zato RCERO Ljubljana sodi med najpomembnejše projekte s področja ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji.  

30. januar 2012

Naročnik, Snaga javno podjetje, d. o. o., je v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov 26. januarja 2012 izpeljal postopek s pogajanji z vsemi tremi ponudniki. Novembra 2011 je bila namreč sprejeta odločitev o izločitvi vseh treh ponudb, in sicer so bile ponudbe nesprejemljive zaradi previsoke ponudbene investicijske cene.
Rok za posredovanje pisnih pojasnil in utemeljitev naročniku je 1. februar 2012 do 15. ure.
Po prejemu teh dokumentov bo strokovna komisija pripravila analizo, na osnovi katere bo naročnik sprejel odločitev o morebitnem izboru izvajalca ponujenih del. Pogoj za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov so zagotovljena sredstva za izvedbo. Več

20. december 2011

Včeraj so se v Ljubljani na redni 6. seji sešli člani Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d. o. o., in soglasno potrdili besedilo pogodbe, s podpisom katere bosta občini Gorenja vas – Poljane in Žiri pristopili k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki – RCERO Ljubljana. Več

30. november 2011

Ker ponudniki za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov presegajo zagotovljena sredstva je pooblaščeni naročnik, Snaga javno podjetje, d. o. o., vse tri ponudbe izločil kot nesprejemljive. Naročnik bo naročilo oddal po postopku s pogajanji. Več

17. oktober 2011 - odpiranje ponudb za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov

V sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov je danes v prostorih javnega podjetja Snaga potekalo odpiranje ponudb po postopku konkurenčnega dialoga. Pravočasno so prispele tri ponudbe ponudnikov konzorcija STRABAG AG & STRABAG Umweltanlagen GmbH, konzorcija GORENJE d.d. & DANECO IMPIANTI SRL in konzorcija RIKO d.o.o. & CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.. Postopek še ni zaključen. Več

10. marec 2011

Občina Bloke je pristopola k projektu RCERO in danes gostila osem županov razširjene osrednje slovenske regije. Podpisali so aneks k Pogodbi o pristopu sedmih občin k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Več

3. januar 2011

V prvi fazi pogajanj v sklopu javnega naročila za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov smo prejeli tri idejne predloge ponudnikov GORENJE d.d. & DANECO IMPIANTI SRL, konzorcija RIKO d.o.o. & CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. in konzorcija STRABAG AG & STRABAG Umweltanlagen GmbH. Komisija bo tehnične rešitve analizirala in na podlagi analize pripravila zahteve za drugi krog pogajanj, kar pomeni, da se bodo do zaključka še spreminjale. Več

November 2010

Nadgradnja RCERO obsega izgradnjo novega odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih odpadkov (3. faza IV. in V. odlagalnega polja), čistilne naprave za izcedne vode in objektov za predelavo odpadkov. Čistilna naprava in odlagalno polje sta že zgrajena, za tretji del, torej izgradnjo objektov za predelavo odpadkov, pa je v teku izbira izvajalca. Objekti RCERO bodo omogočali predelavo odpadkov, kar pomeni, da se bodo tako mešani komunalni odpadki kot ločeno zbrani organski odpadki obdelali v obratu za predelavo odpadkov, hkrati pa omogočali pridobivanje bioplina, ki ga bomo uporabili za proizvodnjo električne energije. Po taki obdelavi se bo odložilo le 20% odpadkov.

29. september 2010

Svet RCERO Ljubljana je na ustanovni seji za predsednika imenoval župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, župana Brezovice Metoda Ropreta pa za njegovega namestnika.
V Svetu RCERO so vključeni župani občin Ljubljana, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode, Škofljica, Ig, Velike Lašče, Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin, Lukovica, Moravče in Vodice. 
Župani so sprejeli poslovnik o delu Sveta ter se seznanili z informacijo javnega podjetja Snaga o razmerah, ki bi lahko bistveno vplivale na realizacijo projekta »Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana«.

Svet bo najmanj dvakrat letno spremljal potek investicije in realizacije RCERO LJUBLJANA, ugotavljal končno vrednost RCERO LJUBLJANA, oblikoval predlog cene oziroma tarife za uporabo objektov in naprav RCERO LJUBLJANA, usklajeval odločitve v zvezi z določanjem metodologije za oblikovanje cen v skladu s pogodbo ter v zvezi z določanjem standardov oddajanja odpadkov v predelavo.

6.  julij 2010 – otvoritev nove čistilne naprave za izcedne vode

23. junija 2010

Sedem občin je  v prostorih občine Grosuplje skupaj z Mestno občino Ljubljana podpisalo Pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v RCERO Ljubljana. K projektu RECERO so pristopile še občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Cerklje na Gorenjskem. Podpis pogodbe o ravnanju z odpadki v objektih RCERA predstavlja primer dobre prakse interesnega povezovanja občin in izvajalcev javnih gospodarskih služb na regijskem nivoju.

5. junij 2009 – otvoritev novega odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje

December 2009

15. decembra 2009 so občine širše ljubljanske regije podpisale pogodbo o pristopu k sofinanciranju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO.

Nosilna investitorica je Mestna občina Ljubljana, preostale občine, ki jih je šestnajst, pa so s podpisom predmetne pogodbe postale sovlagateljice projekta RCERO. Več

April 2009

Izdana je odločba kohezije o odobritvi in sofinanciranju projekta.

Leto 2007

Oddana je vloga za kohezijo v perspektivi 2007 do 2013.

Leto 2006

Sprejet je sklep Sveta ustanoviteljev o odobritvi investicijskega programa za RCERO.

Izvedena je študija o ravnanju z mešanimi komunalnimi odpadki in ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki.

Karta MOL Ortofoto

Več o projektu na spletni strani: www.rcero-ljubljana.eu

Župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predstavnika konzorcija STRABAG Gerhard Schinnerl in Thomas Büchner so 27. septembra 2012 podpisali pogodbo za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov. Foto: Nik Rovan.

7. marca 2012 so pogodbo o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v RCERO Ljubljana podpisali Milan Čadež, župan Občine Gorenja vas – Poljane, mag. Janez Žakelj, župan Občine Žiri in Aleš Čerin, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana MOL. Foto: Nik Rovan.

Otvoritev nove čistilne naprave, nadgradnja RCERO Ljubljana, 6. julij 2010. Foto: Miha Fras.

Otvoritev nove čistilne naprave 6. julija 2010: župan Zoran Janković, Zdenka Grozde, direktorica JHL, dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor RS in Janko Kramžar, direktor Snage. Foto: Miha Fras.

Ob podpisu Pogodbe o pristopu sedmih občin k skupnemu ravnanju z odpadki v RCERO Ljubljana, 23. junija 2010. Foto: Miha Fras.

 Župani ob podpisu pogodbe o pristopu k sofinanciranju nadgradnje RCERO, 15. december 2009. Foto: Miha Fras.

Novo odlagalno polje od blizu. Foto: Miha Fras.

Ljubljana.si|Prijava|Karta spletnega mesta|Natisljiv prikaz|© 2010 - 2018 MOL|Izvedba: LUZ, d.d.